หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 

ข้าพเจ้า นางสาวจุรีพร วิเศษศรี ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับผิดชอบการดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเดือนพฤศจิกายนมีกิจกรรมดังนี้ 1.การลงพื้นที่เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “อบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้าและพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว”   การศึกษาข้อมูลรายละเอียดการผลิตตะกร้าหวายเทียมเพื่อจัดทำเอกสารรายงานวัตถุผลิตภัณฑ์ชุมชน 2.การเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ หัวข้อ จตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนยั่งยืน 3.เก็บข้อมูลด้านการผลิตตะกร้าหวายเทียมและลวดลายพร้อมอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

 เมื่อวันที่25 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ลงพื้นที่เข้าร่วมอบรมหัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้าและพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์  มีวิทยากรที่มาให้ความรู้จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. คุณอริสรา เภสัชชา  ได้ แนะนำรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของชุมชุน กระบวนการทำงานต่างๆของกลุ่มที่ผลิตตะกร้าหวายเทียม 2.คุณปัณณทัต สระอุบล ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการพัฒนาสินค้าทางออนไลน์และเสริมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ซึ่งมี  จุดประสงค์เพื่อรู้เท่าทันตลาดที่ทันสมัยใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่น่าสนใจและดึงดูดกลุ่มลูกค้า

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้น ณ บ้านเลขที่ 103 บ้านโคกงิ้วใหม่ หมู่ที่16 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเก็บข้อมูลด้านศึกษาการผลิตตะกร้าหวายเทียมและได้ทำการสอบถามข้อมูลจากคุณป้าทองนาค ชนะนาน ถึงเรื่องรายละเอียดต่างๆของตะกร้าหวายเทียมเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในจัดทำเอกสารวัตถุผลิตภัณฑ์ชุมชน มีเนื้อหาที่ทำการสอบถามได้แก่ 1.ชื่อรายการวัตถุ คือตะกร้าหวายเทียม 2. ขนาด ความสูง 39ซม.ความกว้าง27ซม.ความยาว36ซม. น้ำหนัก 700 กรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง37ซม. 3.วัสดุ หวายแท้ หวายเทียม ไม้ไผ่ 4.อายุของชิ้นงาน 1ปี 5.แหล่งที่พบ เลขที่ 103 บ้านโคกงิ้วใหม่ หมู่ที่16 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 6.ผู้ผลิต นางทองนาค ชนะนาน 7.ลักษณะ ตัวโครงตะกร้าเป็นหวายแท้เส้นตั้งเป็นไม้ไผ่ เส้นที่ใช้สานรอบตัวตะกร้าเป็นหวายเทียมมี รูปแบบ 4 แบบ ได้แก่ สี่เหลี่ยม แปดเหลี่ยม ทรงกลม ทรงวงรี มีจำนวน6ลาย ได้แก่ ลายไทย ลายนก ลายดอกไม้ ลายตัวอักษร ลายหงส์ และลายหัวใจ พร้อมกับการแนบรูปภาพของผลิตภัณฑ์ลงในเอกสารด้วย

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOMอบรมหัวข้อเรื่อง “จตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้จำนวน 5ท่าน ดังนี้ 1.นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทธา 2.รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม  3.นายณัชอิสร์ ศรีสุขพร  4.นายคาเดื่อง ภาษี 5.รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอมทั้ง5 ท่านได้สรุปเนื้อหาดังนี้โดยให้ความรู้และแนวความคิดด้านการขับเคลื่อนชุมชนการสร้างชุมชนสามัคคี เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนา การร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนา การทำความเข้าใจกับผู้คนที่อยู่ในชุมชนรวมถึงการเข้าถึงชุมชนและการทางานร่วมกันทุกภาคส่วน

 

เมื่อวันที่10 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานจานวน 3 คน ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านโคกซาดและหมู่บ้านหนองหัวช้าง เพื่อเก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติมให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรในท้องถิ่น พืชประจาท้องถิ่นและอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

สรุปผลการลงพื้นที่ ตำบลผไทรินทร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน

1.อบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้าและพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว

2.เก็บข้อมูลด้านศึกษาการผลิตตะกร้าหวายเทียม

3.เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOMอบรมหัวข้อเรื่อง “จตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

4.ลงพื้นที่หมู่บ้านโคกซาดและหมู่บ้านหนองหัวช้าง เพื่อเก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติมให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

อื่นๆ

เมนู