ข้าพเจ้าพร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลผไทรินทร์ทำการลงพื้นที่เข้าร่วมอบรมหัวข้อการตลาดและการตลาดสมัยใหม่ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ. ศ.2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้จำนวนสองท่านได้แก่ คุณอริสรา เภสัชชา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ได้แนะนำรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของชุมชน กระบวนการทำงานต่างๆของกลุ่มผู้ผลิตตะกร้าหวายเทียม รวมถึงปัญหาทางด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และความต้องการให้ผู้ที่มีความรู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในการพัฒนาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของตำบลผไทรินทร์สามารถเป็นที่รู้จักในท้องตลาดและจำหน่ายให้แก่ผู้อื่นได้มากขึ้น

วิทยากรท่านที่สองคุณ ปัณณทัต สระอุบล เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้มีความรู้ในด้านการตลาดออนไลน์ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาสินค้าทางโลกออนไลน์ เนื้อหาสาระสำคัญคือ สัมมาชีพชุมชน คือชุมชนที่มีการประกอบอาชีพโดยชอบซึ่งมีรายได้มากกว่ารายจ่าย รวมถึงการเชื่อมโยงสัมมาชีพสู่ท้องตลาดทำได้โดย ศูนย์สาธิตการตลาด ตลาดนัดชุมชน ร้านค้าประชารัฐและตลาดท้องถิ่น ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์โดยปัจจุบันการซื้อของออนไลน์ของผู้บริโภคมีอัตราสูงเนื่องจากมีความสะดวกไม่ต้องเดินทางและอยู่ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคระบาด โควิด-19 ทำให้ผู้คนเลือกที่จะซื้อสินค้าออนไลน์ และชี้แจงข้อดีข้อเสียของการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ รวมทั้งช่วยส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลผไทรินทร์ ให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ ท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ยั่งยืน คือเข้าใจลูกค้า หาโอกาส สร้างนวัตกรรม เสริมเรื่องราว นำเสนอความเป็นแบรนด์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ ได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาจตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาจำนวน5ท่านดังนี้ 1.นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทธา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน 2.รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3.นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้าจังหวัด บุรีรัมย์ 4.นายคำเดื่อง ภาษี ประธานกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ และ 5. รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้เสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน การเข้าถึงชุมชนและการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าทำการลงพื้นที่เพื่อเร่งดำเนินการเก็บข้อมูลและนำข้อมูลมากรอกลงระบบในเว็บไซต์ https://cbd.u2t.ac.th ซึ่งข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้เก็บเพิ่มเติมครั้งนี้ประกอบไปด้วย สัตว์ในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น และเกษตรกรในท้องถิ่น จากที่ข้าพเจ้าทำการลงพื้นที่พบว่าพื้นที่ส่วนมากในชุมชนเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ แต่ละบ้านจะมีพืชผักสวนครัวล้อมลอบรั้วบ้านเพื่อนำมาประกอบอาหารและจำหน่าย รวมถึงไม้ยืนต้น ไม้ผลและไม้ประดับ

จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ทำให้ข้าพเจ้าได้ข้อคิดในการทำงาน รวมถึงข้อคิดในการดำเนินชีวิตประจำวัน และความรู้เพิ่มเติมด้านการขายของบนโลกออนไลน์ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ติดตามผลิตภัณฑ์ตำบลผไทรินทร์และศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักในท้องตลากมากยิ่งขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู