ข้าพเจ้า นางสาวศกลวรรณ บุญจูง ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ลงพื้นที่พร้อมกับทีมผู้ปฏิบัติงานให้เข้าร่วมอบรมและพัฒนาเกี่ยวกับการตลาดสมัยใหม่(Marketing & Online Marketing) และเข้าร่วมอบรมออนไลน์เกี่ยวกับการเสวนาหัวข้อจตุรภาคีสี่ประสาน เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาตามความต้องการของชุมชนต่อไป

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดให้มีการอบรมที่ อบต. ผไทรินทร์ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้ดูแลตลอดการเข้าอบรม การอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการขาย การตลาดและการตลาดสมัยใหม่(Marketing & Online Marketing) ซึ่งเป็นการอบรมในหัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ การเขียนโฆษณาและพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว โดยมี นายปัณณทัต สระอุบล (โค้ชเอส) นักการตลาดออนไลน์ เป็นวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการตลาดออนไลน์ ได้เข้ามาให้ความรู้กับชุมชนในเรื่องของการพัฒนาสินค้าออนไลน์ เนื่องจากในยุคปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่หันมาใช้โซเชียลมีเดียกันมากขึ้น โดยทางโค้ชเอสนั้นได้เสนอแนะแทนที่นำผลิตภัณฑ์ไปวางขายตามตลาดให้ชาวบ้านในชุมชนนั้นนำผลิตภัณฑ์ไปโพสต์ขายตามช่องทางออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มของลูกค้าออนไลน์มากขึ้น และยังได้อธิบายเกี่ยวกับวิวัฒนาการการตลาดแต่ละยุคสมัย การตลาด ยุค 1.0 เน้นการสร้างการทดลองใช้สินค้าใหม่ๆ การตลาด ยุค 2.0 เน้นประโยชน์ที่ได้รับจากตัวผลิตภัณฑ์ เน้นการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและรูปลักษณ์ การตลาด ยุค 3.0 เน้นการขายเป็นหลัก เป็นยุคที่มีการแข่งขันสูงด้านสินค้า ราคา จึงมุ่งเน้นไปที่ยอดขายเป็นหลัก การตลาด ยุค 4.0 เน้นการสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพและราคา การตลาด ยุค 5.0 เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความผูกพันกับผู้บริโภคมากกว่า การตลาด ยุค 6.0 นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำการตลาดมากขึ้น

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ในหัวข้อจตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในการเสวนาหัวข้อจตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการเสวนาในครั้งนี้เป็นกระประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยมีคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงาน U2T เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา และมีท่านรองศาตราจารย์มาลินี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้เป็นการให้คำแนะนำในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน โดยมีจตุรภาคีสี่ประสานได้แก่ 1.มหาวิทยาลัย 2.ชุมชน 3.หน่วยงานเอกชน 4.หน่วยงานราชการ เป็นตัวเชื่อมในการลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชน มีวิทยากรที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและพัฒนาชุมชนด้วยกันทั้งหมด5ท่าน ดังนี้

1.นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา (นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ) กล่าวว่า ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนนั้นจะต้องใช้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยรวมทั้งภาครัฐและก็ชุมชนร่วมมือกันในการพัฒนา และเพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาภาครัฐจะต้องทำความเข้าใจกับชุมชนในการพัฒนา ต้องใช้ความสนิทสนมในการทำงานเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ทำงานกันอย่างราบรื่น และยังกล่าวถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคนให้เป็น Smart People คือการผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศที่มีความยั่งยืน

2.รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม (มหาวิทยาลัยยสารคาม) กล่าวถึงความเท่าเทียมของคน โดยจะทำอย่างไรให้ประชาชนมีการศึกษาที่เท่าเทียม และท่านยังได้ให้แนวคิดด้าน SDG (Sustainable Developmet Goals) คือเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน มี5หัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ 1.ขจัดความยากจน 2.ขจัดความหิวโหย 3.การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 4.การศึกษาที่เท่าเทียม 5.ความเท่าเทียมทางเพศ ในด้านของการปฏิบัติงานท่านให้ความเห็นว่าควรศึกษาเน้นการเข้าถึงการทำงานและปัญหาของชุมชนมากกว่าทฤษฎีภายในห้องเรียน

3.นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย (ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์) ได้กล่าวว่าโลกใบนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว เนื่องจากมีการหมุนปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา และผู้คนไม่ยึดติดกับเรื่องเดิมๆ โดยท่านมีความคิดว่าการขับเคลื่อนประเทศต้องสร้าง Smart People ขึ้นมา แต่การจะปรับเปลี่ยนทั้งจตุรภาคีนั้นทุกส่วนต้องมีความเห็นเดียวกันไปในทิศทางเดียวกัน หากบุคลใดบุคลหนึ่งมองคนละเป้าหมายกับส่วนรวมจะทำให้การขับเคลื่อนองค์กรนั้นเป็นไปได้ยาก และได้แนะนำให้ใช้มหาวิทยาลัยเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการพัฒนากับชุมชน การเรียนรู้ซึ่งกันและกันเปลี่ยนการสอนเป็นการเชื่อมโยง Smart People ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่ต้องทันคนทันโลกและทันเหตุการณ์ ปรัชญา 3H Heart Head Hands การที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนได้อย่างเต็มที่ต้องมี3สิ่งนี้จึงจะสามารถทำให้ทุกอย่างสำเร็จได้ หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะทำให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปได้อย่างยากลำบาก

4.พ่อคำเดื่อง ภาษี (ประธานกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์) กล่าวถึงการที่ไม่ควรยึดติดกับสิ่งที่เป็นอดีต ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรในประเทศ สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และยังกล่าวอีกว่าสิ่งที่ดีในการใช้ชีวิตคือการไม่อดไม่อยาก แนวคิดในการกระทำมี3อย่าง ดังนี้ 1.ทำในสิ่งที่ตัวเองรู้ 2.ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก 3.ทำแล้วทำให้จบ

5.รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ) ได้กล่าวสรุปจากหัวข้อจตุรภาคีสี่ประสาน การที่จะเชื่อมสี่ประสานเข้าด้วยกันจะต้องปรับกลุ่มบริบทของมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วง และยังกล่าวถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยยึดหลัก 5P 1.People 2.Prosperity 3.Planet 4.Peace 5.Partnership

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่บ้านโคกงิ้วใหม่ หมู่ที่16 เพื่อสำรวจข้อมูลวิถีชีวิตของคนในชุมชน เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและแหล่งธรรมชาติภายในชุมชน จากการลงสำรวจข้อมูลพบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่นั้นทำการเกษตรเป็นหลัก ก็คือปลูกข้าว นอกจากการทำการเกษตรแล้วคนในชุมชนยังมีอาชีพเสริมต่างๆก็คือการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด และวัว ซึ่งทั้งหมดนี้นอกจากจะสามารถนำมาประกอบอาหารภายในครัวเรือนได้แล้วยังสามารถส่งขายตามตลาดเพื่อเป็นรายได้เสริมอีกด้วย

สรุปการดำเนินการและลงพื้นที่ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน จากการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ การเขียนโฆษณาพัฒนาสื่อออนไลน์ ซึ่งวิทยากรได้ให้ความรู้ในการพัฒนาสินค้าที่มีอยู่ในชุมชนและกลยุทธ์ในการขายผลิตภัณฑ์ลงในช่องทางออนไลน์ เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ใช้โซเชียลมีเดียกันมากขึ้น การขายสินค้าผ่านทางออนไลน์จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้คนรู้จักสินค้ามากขึ้น และเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดยังรุนแรงอยู่ การซื้อสินค้าออนไลน์จึงสะดวกกว่าการเดินทางไปซื้อด้วยตนเองและอีกทั้งยังลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดอีกด้วย ในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลCBDจากชาวบ้านนั้น ทางผู้ปฏิบัติงานได้สำรวจการประกอบอาชีพ การเลี้ยงสัตว์ พืชที่นิยมปลูกและสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติ จากการสำรวจข้อมูลของเกษตรกรภายในชุมชนนั้นทำให้ผลการดำเนินการในการเก็บข้อมูลเป็นจำนวน1,000 ข้อมูลบรรลุเป้าหมายตามที่ทีมผู้ปฏิบัติงานได้กำหนดไว้

ภาพรวมการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

         

         

วิดีโอการจัดกิจกรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู