HS04 ลงพื้นที่ประจําเดือนพฤศจิกายน ตําบลผไทรินทร์ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย จาก มหาวิทยาลัยสู่ตําบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจําเดือน พฤศจิกายน

ข้าพเจ้านางสาวเสาวลักษณ์ งางาม ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษารับผิดชอบการดําเนินงานในเขตพื้นที่ตําบลผไทรินทร์ อําเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดําเนินการลงพื้นที่เข้าร่วมการอบรมหัวข้อ “อบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้าและพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว”

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์  มีวิทยากรมาให้ความรู้จํานวน 2 ท่าน ได้แก่คุณอริสรา  เภสัชชา ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมประจําองค์การบริการส่วนตําบลผไทรินทร์ ได้แนะนํารายละเอียดผลิตภัณฑ์ของชุมชุน กระบวนการทํางานต่างๆของกลุ่มที่ผลิตตะกร้าหวายเทียม รวมถึงปัญหาทางด้านการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ มีความต้องการให้ผู้ที่มีความรู้และมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมในการพัฒนาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของตําบลผไทรินทร์สามารถเป็นที่รู้จักและจําหน่ายแก่ผู้คนทั่วไปให้มากยิ่งขึ้น วิทยากรท่านที่ 2 คุณปัณณทัต สระอุบล เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการตลาดออนไลน์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ วิธีการในการพัฒนาสินค้าทางออนไลน์ โดยมีเนื้อหาที่สําคัญดังนี้ สัมมาชีพชุมชน คือ ชุมชนที่มีการ ประกอบอาชีพโดยชอบ ซึ่งมีรายได้มากกว่ารายจ่าย การเชื่อมโยงสัมมาชีพสู่ตลาด ทําได้โดย 1.ศูนย์สาธิต การตลาด 2.ตลาดนัดชุมชน 3.ร้านค้าประชารัฐ 4.ตลาดท้องถิ่น(4ร) (โรงเรียน,โรงพยาบาล.โรงงาน ,โรงแรม) 5.กระดานสินค้า

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงาตำบลผไทรินทร์ ได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาจตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาจำนวน5ท่านดังนี้1.นายสุพจน์ สวัสดิ์พุธา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน2.รศ.ดร.ประสาทเนืองเฉลิม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม3.นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้า จังหวัดบุรีรัมย์ 4.นายคำเดื่อง ภาษี ประธานกลุ่มปราญช์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ และ 5. รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้เสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้า ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านโนนศิลาเพื่อเก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติมโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ทำการเก็บข้อมูล เกี่ยวกับเกษตรกรในท้องถิ่น พืชประจำท้องถิ่นและสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น

วันที่15 พฤศจิกายน ข้าพเจ้าได้อบรมทักษะครบทั้ง4ด้าน ได้แก่ 1 รายวิชาด้านดิจิทัลในรายวิชาพลเมืองดิจิทัล 2. รายวิชาด้านภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3. รายวิชาด้านการเงิน 4.รายวิชาด้านสังคมในวิชาจิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน

สรุปผลการลงพื้นที่ ตำบลผไทรินทร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้าและพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว ข้าพเจ้าได้รับประโยชน์จากการได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้ความรู้เกี่ยวกับการขายออนไลน์และการพัฒนาสื่อออนไลน์ที่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานให้ได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น

https://youtu.be/XWRoc-l5NCs.

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู