HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์            

  หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย            

 จากมหาวิทยาลัยสู้ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

            ข้าพเจ้านางสาวศศิวรรณ นาคศรี ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มเบาบางลงและประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรรวัคซีนอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบของตำบลผไทรินทร์ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนครบเรียบร้อยแล้ว จึงมีการแบ่งจำนวนผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เป็นกลุ่มและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

            เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานพร้อมด้วยอาจารย์ประจำตำบลผไทรินทร์เข้าร่วมโครงการอบรมการตลาดและการตลาดสมัยใหม่ (Online Marketing) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ตั้งแต่เวลา 9:00-16:00 น. ซึ่งมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ 2 ท่านดังนี้ 1. คุณอริสรา เภสัชชา ซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมมาให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าในชุมชนตำบลผไทรินทร์เพื่อนำมาแปรรูปให้เกิดการขายผ่านตลาดออนไลน์ได้ และแนะนำกระบวนการทำงานของกลุ่มชาวบ้านที่สร้างผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวาย ทั้งหวายเทียมและหวายแท้อีกทั้งระดมสมองในการออกแบบลายผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายเพื่อให้เป็นที่น่าสนใจสู่สังคมออนไลน์ และ 2. คุณปัณณทัต สระอุบล นักการตลาดออนไลน์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงขายสินค้าในออนไลน์ และการสร้างเพจให้น่าสนใจและไม่เสียงบประมาณในการซื้อโฆษณาเพื่อเปิดการมองเห็นสินค้าแบบแพร่หลาย แต่เป็นการสร้างจุดเด่นจากชื่อเพจ ชื่อผลิตภัณฑ์และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ และยังสามารถซื้อขายได้ 24 ชั่วโมง

            วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD เพื่อกรอกลงเว็บไซต์ cbd.u2t.ac.th ซึ่งข้าพเจ้ารับผิดชอบลงพื้นที่หมู่ 15 บ้านสำโรงใหม่ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในหมู่บ้านสำโรงใหม่เป็นหมู่บ้านที่แยกออกจากสำโรงเก่าจึงเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กมาก การเก็บข้อมูลจึงได้จำนวนไม่มาก โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านในพื้นที่ทำอาชีพเป็นเกษตรกรปลูกข้าวเป็นหลักและเลี้ยงวัว ซึ่งข้าพเจ้าเก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้ 1. พืชในท้องถิ่นจำนวน 15 ชนิด ได้แก่ ต้นหมาก ต้นชมพู่ ต้นกก ต้นตาล ต้นไผ่ ต้นทองอุไร ต้นลำไย ต้นยูคาลิปตัส ต้นขี้เหล็ก ต้นกันเกรา ต้นสัก ต้นคูณ กระบองเพชร ถั่วอีโต้ และ 2. สัตว์ในท้องถิ่นจำนวน 1 ชนิด ได้แก่ เป็ด และได้กรอกข้อมูลลงเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อย

            วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มปฏิบัติงานอีก 3 ท่านได้รับหน้าที่เก็บข้อมูลรายงานวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ในชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักคือตะกร้าหวาย ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากคุณเสงี่ยม พินิจดวง ผู้จัดทำตะกร้าหวายขายทั้งในชุมชนและตลาดออนไลน์โดยขายผ่านสื่อ Facebook และ Line โดยการลงรูปภาพผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายและระบุราคาโดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ในกล่องข้อความ ซึ่งชื่อผลิตภัณฑ์คือ ตะกร้าหวายใหญ่ร้อยล้าน ใช้หวายแท้เป็นหลักและมีการสร้างลายตามความต้องการของลูกค้าพร้อมตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยดอกไม้เพื่อเพิ่มความสนใจ และขายตั้งแต่ราคา 300 ขึ้นไปตามความยากง่ายของลวดลายผลิตภัณฑ์ และได้จัดทำแบบฟอร์มของผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

            และวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรมการเสวนา หัวข้อจตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านระบบออนไลน์(ZOOM) เวลา 9:00-12:00 น. โดยมีวิทยากรผู้ร่วมเสวนา 5 ท่านดังนี้ 1. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน ได้ให้แนวคิดด้านการขับเคลื่อนชุมชนคือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกภาคส่วนให้เข้ามาพัฒนาร่วมกัน การสร้างชุมชนสามัคคี เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนา การร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนา การทำความเข้าใจกับผู้คนที่อยู่ในชุมชน การพัฒนาที่อาจต้องใช้ความสนิทสนมส่วนตัวด้วย เช่น การลงพื้นที่เข้าหากลุ่มคน พูดคุยให้ทุกคนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่จะปรับเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้น 2. ผศ.ดร.ประสาท เนื่องเฉลิม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านได้กล่าวถึงความเท่าเทียมของผู้คน การเรียนรู้ตลอดชีวิต รากฐานที่สำคัญของชีวิตคือบ้าน การมีส่วนร่วมในการพัฒนา การปรับตัวปรับความคิด ท่านได้ให้แนวคิดทางด้าน SDG ได้แก่ การขจัดความยากจน การมีสุขภาพที่ดี การศึกษาที่เท่าเทียม ความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาคนให้เกิดความเท่าเทียม ด้านแนวคิดของการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ยั่งยืน การเรียนรู้คู่บริการหรือเรียนรู้โดยชุมชน การเดินรอบชุมชนพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อหาประเด็นปัญหาที่เป็นสภาพจริงของชุมชน นำมาวิเคราะห์และหาทางแก้ไขให้กับชุมชน ให้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 3. นายคำเดื่อง ภาษี ประธานกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวถึงการไม่ยึดติดกับสิ่งที่เป็นอดีต ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร สิ่งแวดล้อมแบบเดิมๆที่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องมีการสร้างใหม่โดยสร้างในพื้นที่เล็กๆก่อน การสร้างเพื่อให้ชีวิตไม่อดไม่อยาก 4. นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ ท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับโลกในทุกวันนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว จะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ผู้คนไม่สามารถยึดติดเรื่องเดิมๆได้แล้ว จะต้องมีการเรียนรู้และแก้ไขเพื่อให้สามารถเดินต่อไปข้างหน้าให้ได้ ในด้านแนวคิดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนจตุรภาคีทั้งสี่เหล่าต้องมองเห็นภาพเดียวกัน หากมองเห็นเป็นคนละภาพ การขับเคลื่อนจะเป็นไปได้ยาก โดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การสอนคนให้คิดเป็น ปรับตัวได้ Smart peple คนต้องรู้ให้ทัน ทันโลก ทันเหตุการณ์ ไม่ต้องล้ำหน้าแต่ขอให้ทัน เป้าหมายเป็นเรื่องที่สำคัญแต่วิธีการอาจแตกต่างกันได้ ทฤษฎี 3H= Hart หัวใจ Head มันสมอง Hand สองมือ ก็สามารถเดินได้อย่างเต็มที่ การมีศิลปะในการอยู่ร่วมกันมีความสมดุลเท่าเทียมกัน การสร้างจุดเด่นเพื่อความอยู่รอด และ 5. รศ.ดร.อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่านได้สรุปในเรื่องจตุรภาคีสี่ประสาน การเชื่อมทั้งสี่ประสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ แนวคิดการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ การพึ่งตนเองได้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ต้องมีการสร้างและร่วมมือกับผู้คนรอบข้างด้วย

            ซึ่งการการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมาไปได้อย่างราบรื่นขึ้น โดยมีทั้งการจัดอบรมแบบออนไลน์และการอบรมแบบออนไซต์ ทั้งนี้การอบรมแบบออนไซต์ยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ การอบรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชน และการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อไป

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวาย

อื่นๆ

เมนู