หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล
1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

                 ข้าพเจ้า นางสาว วารุณี ไชยโสดา ผู้ปฏิบัติงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ รับผิดชอบการดำเนินงานในเขตพื้นที่ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ลงพื้นที่พร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานในการเข้าอบรมและพัฒนาเกี่ยวกับการตลาดและการตลาดสมัยใหม่ (Marketing & Online Marketing) และลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านและเก็บข้อมูล CBD เพื่อทราบปัญหาและพัฒนาชุมชนให้บรรลุตามเป้าหมาย

              ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมการอบรมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาการค้าขายในหัวข้อ การตลาดและการตลาดสมัยใหม่ (Marketing & Online Marketing) โดยมี นายปัณณทัต สระอุบลหรือโค้ชเอส เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ โดยโค้ชเอสได้อธิบายเรื่องการตลาดออนไลน์ ( Online Marketing) ว่าในยุคปัจจุบันนี้โซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทอย่างมากกับผู้คน ทำให้มีการผลิต Content เพื่อนำมาใช้เป็นกลยุทธลงในช่องทางโซเชียลมีเดียมากขึ้น เพราะมีกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้มากกว่า และซึ่งโค้ชเอสได้ตั้งคำถามว่าทำไมเราต้องปรับเปลี่ยนจากการค้าขายหน้าร้านสู่การขายในรูปแบบตลาดออนไลน์ ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เห็นตรงกันว่า การตลาดออนไลน์นั้นสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างมากขึ้นและทำให้ผู้บริโภคสามารถรู้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้นๆได้โดยไม่ต้องเดินทางมาสั่งซื้อหรือสอบถามที่หน้าร้าน และได้พูดถึงปัญหาในการขายว่าผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนกลุ่มตัวแทนได้ทำขายนั้นเป็นประเภทงานฝีมือควรตั้งราคาโดยที่รวมค่าแรงแล้ว อาจจะมีการจัดโปรโมชั่นบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อกระตุ้นความอยากซื้อของลูกค้าให้เพิ่มขึ้น

           

               ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อจตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยมีคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และผู้ปฏิบัติงาน U2T เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา และมีท่านรองศาตราจารย์มาลินี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ เป็นการให้คำแนะนำในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน โดยมีจตุรภาคีสี่ประสาน ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัย 2. ชุมชน 3.หน่วยงานเอกชน 4. หน่วยงานราชการ และมีวิทยากรที่มาให้ความรู้ทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่

  1. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้กล่าวว่า ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนนั้นจะต้องใช้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยรวมทั้งภาครัฐและก็ชุมชนร่วมมือกันในการพัฒนา และเพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาภาครัฐจะต้องทำความเข้าใจกับชุมชนในการพัฒนา ต้องใช้ความสนิทสนมในการทำงานเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ทำงานกันอย่างราบรื่น และพูดถึงการทำ Zero Waste หรือแนวคิดการลดขยะของตำบลอีสาณอีกด้วย โดยใช้ระยะเวลา4-5ปี ในการดำเนินการจนประสบผลสำเร็จระดับประเทศและได้รับรางวัลพระราชทานในปี 2560
  2. รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวถึง เป้าหมายของ SDG ทั้ง 5 ข้อ ดังนี้ 1. ขจัดความยากจน (No Poverty) 2. ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) 3. การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health And Well-Being) 4. การศึกษาที่เท่าเทียม (Quality Education) 5. ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality) และท่านยังกล่าวอีกกว่าการลงพื้นที่จริงเพื่อไปสัมผัสกับชุมชนทำให้ได้เรียนรู้มากกว่าการอยู่ในห้องเรียน
  3. นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวถึง ทฤษฎี 3H คือ Heart Head and Hands หัวใจสมองและสองมือ เมื่อมีทั้ง 3 สิ่งนี้จะทำให้ประเทศเดินหน้าได้อย่างมั่นคง และโลกมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เราจะเรียนรู้จากตรงไหนก็ได้
  4. พ่อคำเดื่อง ภาษี ประธานกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวถึงการที่ไม่ควรยึดติดกับสิ่งที่เป็นอดีต ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรในประเทศ สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ควรเรียนรู้ให้ทันโลกและเทคโนโลยีในทุกวันนี้ และกล่าวถึงแนวคิดในการกระทำมี 3 อย่าง ดังนี้ 1.ทำในสิ่งที่ตัวเองรู้ 2.ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก 3.ทำแล้วทำให้จบ
  5. รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กล่าวสรุปจากหัวข้อจตุรภาคีสี่ประสาน การที่จะเชื่อมสี่ประสานเข้าด้วยกันจะต้องปรับกลุ่มบริบทของมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วง และยังกล่าวถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยยึดหลัก 5P 1.People 2.Prosperity 3.Planet 4.Peace 5.Partnership

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ได้เข้าไปศึกษาข้อมูล ณ บ้านเลขที่ 103 บ้านโคกงิ้วใหม่ หมู่ที่ 16 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสอบถามข้อมูลด้านการออกแบบลวดลายของใบตะกร้าจาก คุณป้าทองนาค ชนะนาน ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้ผลิตตะกร้าหวายเทียมของตำบลผไทรินทร์ โดยท่านได้ให้ข้อมูลว่าสามารถออกแบบลายใหม่ๆให้ลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ แต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาตามความยากหรือง่ายของลวดลายด้วย

 

สรุปผลการลงพื้นที่ ตำบลผไทรินทร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ปัจจุบันนี้ โซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของผู้คนเป็นอย่างมาก ทำให้มีการผลิต Content เพื่อนำมาใช้เป็นกลยุทธในโซเชียลมีเดียมากขึ้น มีการแข่งขันกันสูงขึ้น การทำสินค้าให้น่าสนใจหรือการจัดโปรโมชั่นให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อ เพราะโซเชียลมีเดียเป็นแหล่งช่องทางที่มีกลุ่มเป้าหมายหลายหลายและมีการเข้าถึงได้มากกว่า ดังนั้นการนำตะกร้าออกมาขายในโซเชียลมีเดีย จะทำให้ลูกค้าได้รู้จักผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นและสามารถเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้เลย จึงทำให้มีช่องทางการซื้อขายที่ง่ายขึ้นนั่นเอง

วิดีโอการจัดกิจกรรม ประจำเดือนพฤศจิกายนของ ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู