หลักสูตร : Hs04โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน กันยายน 2564

ข้าพเจ้านางสาว ขนิษฐา สะเทียนรัมย์ ผู้ปฎิบัติงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ ปฎิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบล ผไทรินทร์ อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานพร้อมทั้งคณาจารย์ ประจำหลักสูตร ได้ทำการเปลี่ยนแบบแผนให้เข้ากับสถานะการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โดยเปลี่ยนเป็นการอบรมทาง google meet และวางแผนการเข้าพื้นที่ร่วมกันวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงาน ตำบล ผไทรินทร์ อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ และงานหัตถกรรมจักสาน โดยมีวิทยากร 2 ท่าน ดังนี้ 1.ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ 2.คุณอริสา เภสัชชา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ผไทรินทร์ โดยมีการอบรมผ่านทาง google meet วัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เพื่อ เป็นแนวทางเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสานและนำข้อมูลที่ได้รับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งนี้วิทยากรได้อธิบายให้ฟังถึงการพัฒนา ผลิตภัณฑ์จักสานให้เป็นรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางการเพิ่มมูลค่า เช่นการทำเป็นกระเป๋าถือ กระเป๋าใส่เงิน กระปุกออมสิน เป็นต้น

วันที่29 สิงหาคม 2564 และ วันที่4กันยายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงาน ตำบล ผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ บางส่วนได้ลงพื้นที่สำรวจในด้านข้อมูลที่เกี่ยวกับลวดลายและวิธีการทำของตระกร้า ที่หมู่บ้านโคกงิ้ว แต่ตอนนี้สถานการณ์เชื้อโควิด-19ยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานจึงทำได้แค่เข้าไปสอบถามข้อมูล กับกลุ่มชวนบ้านที่ทำตระกร้า และช่วยกันวางแผนพัฒนาศึกษาความรู้เพิ่มเติม เพื่อหาหนทางการเพิ่มรายได้ไปแนะนำแกกลุ่มชาวบ้านที่ทำเกี่ยวกับตระกร้าในชุมชน ในเดือนที่ผ่านมานี้มีผลต่อการลงพื้นพอสมควร เพราะมีการเว้นระยะห่างกันของแต่ละคน แต่ทุกคนก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานได้ทำอย่างเต็มที่แล้ว ถ้าผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานขอโทษไว้ ณ ที่นี้ด้วย ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานจะพยายาม นำพาตำบลไผทรินทร์ก้าวไปข้างหน้าสู่ระดับประเทศ

สรุปผลปฎิบัติงานเดือน กันยายน 2564 กลุ่มบุคคลที่ทำเกี่ยวกับตะกร้าในชุชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาก แต่เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่เป็นปกติดี ทำให้ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงาน ทำงานได้ยาก เพราะต้องเว้นระยะห่างกัน จึงทำให้แผนที่วางไว้ล่าช้าลงบ้าง แต่ขอขอบคุณทีมผู้ปฎิบัติงานทุกท่าน ที่ร่วมช่วยกันมาถึง ณ ตอนนี้ ถ้าสถานการณ์ดีขึ้น ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงาน คงช่วยอะไรได้มากกว่านี้

ภาพการลงพื้นที่ปฎิบัติงาน

   

 

อื่นๆ

เมนู