หลักสูตร : HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ดิฉันนางสาวชัชฎา  กุลกิตติ์เตชากร ผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ ได้ทำการลงพื้นที่หมู่ 1 บ้านโคกซาด บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน เพื่อเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของประโยชน์ของไม้ไผ่ โดยมีวิทยากร คือ คุณอริสรา  เภสัชชา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ เป็นผู้ให้ข้อมูลในเรื่องของประวัติความเป็นมาของเครื่องจักสาน วิทยากรท่านที่ 2 คือ คุณตาสว่าง  บึงจันทร์ เป็นผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจนเป็นที่ยอมรับของคนในหมู่บ้าน ซึ่งคุณตาสว่าง บึงจันทร์ ได้รับมอบหมายให้ออกแบบเครื่องจักสานหลายชนิด เพียงแค่มีแบบอย่างมาให้ดูก็สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นขึ้นมาได้ และวิทยากรท่านสุดท้ายคือ คุณตาประเสริฐ สุทธิ ได้กล่าวถึงประโยชน์ของไม้ไผ่ โดยท่านได้เริ่มทำงานด้านการจักสานมาตั้งแต่เด็ก เรียนรู้วิธีการจากคุณพ่อและมีการพัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆ จนมีความชำนาญมากขึ้นและเป็นที่ยอมรับของผู้คนในชุมชน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการแบบออนไซต์และออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มเติมทักษะใหม่และสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในพื้นที่บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนาอาคาร25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ดิฉันและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม และลงพื้นที่หมู่ 16 บ้านโคกงิ้วใหม่ เพื่อทำการศึกษารายละเอียดขั้นตอนการทำตะกร้าหวายเทียม โดยข้อมูลที่ได้จะนำไปจัดทำหลักสูตรระยะสั้นและคลิปวีดีโอ โดยมีคุณป้าทองนาค  ชนะนาน เป็นผู้ให้ข้อมูล

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์และคณะอาจารย์ประจำตำบลผไทรินทร์ ได้ทำการลงพื้นที่หมู่ 1 โคกซาด บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน โดยเข้าร่วมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่เพื่อยกระดับเป็นสินค้าโอทอปและได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน อีกทั้งยังเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มศักยภาพที่จำเป็นและสอดคล้องกับความต้องการในอนาคต เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์

สรุปการทำงานในเดือนธันวาคม เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของประโยชน์ของไม้ไผ่ เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการแบบออนไซต์และออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มเติมทักษะใหม่และสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในพื้นที่บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษารายละเอียดขั้นตอนการทำตะกร้าหวายเทียม อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่เพื่อยกระดับเป็นสินค้าโอทอปและได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน อีกทั้งยังเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มศักยภาพที่จำเป็นและสอดคล้องกับความต้องการในอนาคต เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

         

         

 

อื่นๆ

เมนู