หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

           ข้าพเจ้านายชุตินันท์ จันกลิ่น ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทนักศึกษา ได้ทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสานตะกร้าหวาย ของประชาชนในพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นให้แก่ชุมชน สร้างมูลค่าและรายได้ให้แก่ชุนชน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิง สหวิทยาการทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะเดิม เพิ่มทักษะใหม่และรายได้เสริมให้ประชาชนในพื้นที่บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเสวนาการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการฯ มีผู้ร่วมเสวนา 5 ท่าน ได้แก่ นายสิทธิชัย สุดสวาท ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์, คุณไขแสง ซอกรัมย์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), นายปฐม นิ่มหัตถา วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์, ผศ.ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet พร้อมกับอาจารย์ประจำตำบล ซึ่งได้ประชุมเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น โดยอาจารย์ประจำตำบลได้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษารับผิดชอบในส่วนของการตัดต่อวิดีโอในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 บท ได้แก่ บทที่ 1 คือ ประวัติความเป็นมา มีผู้รับผิดชอบทั้งหมด 6 คน บทที่ 2 ขั้นตอนการทำ มีผู้รับผิดชอบทั้งหมด 7 คน และ บทที่ 3 เรื่องลายตะกร้า มีผู้รับผิดชอบทั้งหมด 7 คน และผู้ตัดต่อวิดีโอจำนวน 3 คน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมงานได้ทำการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตะกร้า และค้นคว้าข้อมูลทางเว็บไซต์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมารวมไปถึงแบ่งหน้าที่ในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลและส่งและทำการรวบรวมข้อมูล

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ณ หมู่ 1 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้ทำการประชุม เพื่อสรุปการทำงานใน 11 เดือนที่ผ่านมา โดยได้มี รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในครั้งนี้ และหลังจากนั้นผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันทำหลักสูตรระยะสั้นตามกลุ่ม อีกทั้งยังมีการมอบเงินสนับสนุนให้กับชาวบ้านเพื่อที่จะนำไปต่อยอดในการทำตะกร้าในลำดับต่อไป

สรุปผลการปฏิบัติงาน

ข้าพเจ้าได้ความเรียนรู้จากการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิง สหวิทยาการทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะเดิม เพิ่มทักษะใหม่และรายได้เสริมให้ประชาชนในพื้นที่บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปโดยดี ถ้าขาดผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งไป งานหรือกิจกรรมอาจไม่ประสบผลสำเร็จได้ ทั้งนี้ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และความความสามารถ เพื่อนำพาตำบลผไทรินทร์ก้าวหน้าสู่สากลต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู