หลักสูตร : Hs04โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน ธันวาคม  2564

ข้าพเจ้านางสาว ขนิษฐา สะเทียนรัมย์ ผู้ปฎิบัติงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ ปฎิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบล ผไทรินทร์ อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงาน พร้อมทั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตร ตำบลผไทรินทร์   เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานพร้อมด้วยคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่ เพื่อเข้าร่วม“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการนำประโยชน์ของต้นไผ่มาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า” ณ ศาลาประชาคมอเนกประสงค์ บ้านโคกซาด หมู่ที่ 1 ตำบลผไทรินทร์ โดยมีวิทยากร คือ คุณอริสรา  เภสัชชา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ เป็นผู้ให้ข้อมูลในเรื่องของประวัติความเป็นมาของการจักสานจากไม้ไผ่เเละการสานตะกร้าหวาย  วิทยากรท่านต่อมา คือ คุณตาสว่าง  บึงจันทร์ เเละ คุณตาประเสริฐ สุทธิ ได้พูดถึง ประวัติความเป็นมาของไม้ไผ่  ไม้ไผ่มีหลายสายพันธ์ ลำต้นเเข็งเเรงมีเนื้อไม้เเข็ง เกลาให้เรียบได้ยืดหยุ่น มีน้ำหนักเบา เเข็ง เเละดัดให้โค้งงอได้ ถ้าจักเนื้อไม้ให้บางลงสามารถตัดทอนเป็นขนาดต่างๆ มีการนำไม้ไผ่มาผ่าครึ่ง เเละผ่าชิ้นเป็นซีกต่างๆ เพื่อนำมาใช้เป็นโครงของตะกร้าหรือกระจาด เเล้วนำชิ้นที่เเบนบางมาสานเป็นลวดลายต่างๆ สำหรับทำภาชนะบรรจุสิ่งของรวมทั้งกระด้ง เข่ง สุ่มจับปลา  กระติบข้าว ไซ เพื่อใช้ในครวเรือนได้

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อเรื่อง “ให้คำปรึกษา และสาธิตวิธีการทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานจากไม้ไผ่” ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านโคกงิ้วใหม่ เพื่อเรียนรู้วิธีการสานตะกร้าได้แบ่งหัวข้อการเก็บข้อมูลทุกขั้นตอนของการทำตะกร้าหวายเทียมและเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการทำจากกลุ่มผู้ผลิตตะกร้าหวายเทียมตำบลผไทรินทร์  เเละได้เเบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม เพื่อฝึกทำตระกร้าหวายทียม เพื่อจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งกลุ่มของเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำลวดลายของขอบตะกร้า โดยมีวิทยากรคือ คุณขวัญใจ วิจิตรศักดิ์ เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ การทำลวดลายของขอบตะกร้า 3 รูปแบบ คือ 1.ขอบตะกร้าแบบปกติ 2.ขอบตะกร้าลายตาราง 3.ขอบตะกร้าลายจูงนาง เเละมีอุปกรณ์นการทำดังนี้   1.โครงตะกร้า 2.หวายเทียมขนาด2-3มม. 3.กรรไกร 4.เข็ม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมที่บ้านของคุณป้าทองนาค ชะนะนาน บ้านโคกงิ้วใหม่ หมู่ที่ 16 ตำบลผไทรินทร์ ได้เข้าไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำตะกร้าหวายเเละขั้นตอนการทำลวดลายของตะกร้าหวายเทียมเพิ่มเติม เเละหัดสานตะหร้าหวายเทียม

เมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2564 คณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้จัดอบรมช่วงเช้า เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ เพื่อยกระดับเป็นสินค้า OTOP และได้รับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์”ส่วนในช่วงบ่าย เป็นการอบรม“การพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มศักยภาพ Upskill Reskill Newskill ที่จำเป็นและสอดคล้องกับความต้องการในอนาคต” ณ ศาลาประชาคมอเนกประสงค์ บ้านโคกซาด หมู่ที่ 1 ตำบลผไทรินทร์ โดยมีทีมผู้ปฏิบัติงาน ปราชญ์ชาวบ้าน และกลุ่มผู้ผลิตตะกร้าหวายเทียมชาวบ้านในชุมชน ได้มาเเลกเปลี่ยนความรู้ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน 11 เดือนที่ผ่านมา เเละ รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มอบงบประมาณสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ในการผลิตโครงตะกร้า เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตต่อไป

สรุปการลงพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ ประจำเดือน ธันวาคม 

จากการอบรมที่ผ่านข้าพเจ้าได้เรียนรุ้ถึงวิธีการทำตะกร้าหวายเทียม เเละ ขั้นตอนการทำตะกร้าหวายเทียมมากขึ้น การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเก็บข้อมูลเพื่อประกอบเล่มหลักสูตรระยะสั้น และมีความคิดที่จะพัฒนาตกร้าหวายเทียมให้มีลวดลายที่ทันสมัยขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายที่จะพัฒนาชุมชนและส่งเสริมบุคคลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  เเละมีการจัดทำการตลาดออนไลน์ต่อไป

รูปภาพการปฏิบัติงาน

 

 

HS04 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ อบรมการสานตะกร้า ณ บ้านโคกซาด และสรุปภาพรวมการทำกิจกรรมทั้งปี (ธ.ค.64) – YouTube

อื่นๆ

เมนู