ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการแบบออนไซต์และออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มเติมทักษะใหม่และรายได้เสริมให้กับประชาชนในพื้นที่บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนาอาคาร 25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เชิญวิทยากรมาร่วมเสวนาในการหาแนวทางการจัดทำหลักสูตร 5 ท่าน คุณสิทธิชัย สุดสวาท ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับฝีมือแรงงาน มาตรฐานของฝีมือแรงงาน ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากคน คือปัญหาการสื่อสารระหว่างหน่วยงานและผู้ปฏิบัติ สิ่งสำคัญในการจัดทำหลักสูตรในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปต้องเลือกวิชาที่เหมาะสมการบริหารจัดการบริบทและการเลือกวิทยากรให้เหมาะสมกับงาน

 คุณไขแสง ซอกรัมย์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน) เป้าหมายหลักคือประชาชนทั่วไปสามารถทำได้จริงและต่อยอดได้ วิทยากรส่วนมากเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ภาคีเครือข่าย ปัญหาและอุปสรรคที่พบเกี่ยวกับช่วงวัยของผู้เรียนและเทคโนโลยีการสื่อสารที่เข้าไปไม่ถึงในพื้นที่ที่ให้บริการ

 คุณปฐม นิ่มหัตถา วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ การจัดการเรียนการสอนวิเคราะห์จากปัญหาของชุมชนก่อนการพัฒนาเป็นหลักสูตรต้องคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ ความสะดวกทั้งในเวลาและสถานที่ทำให้มีแนวคิดทำเป็นหลักสูตร”หนึ่งหลักสูตร หนึ่งฤดูกาล”

 คุณอาทิตย์ จำปาพุฒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ โครงสร้างหลักสูตรเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก การจัดทำหลักสูตรอบรมมีความหลากหลายจัดตามประเภทการเกษตร เน้นอาชีพของชุมชนนอกระบบที่ยังไม่มีอาชีพ กลุ่มที่มีอาชีพอยู่แล้วอบรมเพื่อพัฒนาต่อยอดในส่วนของชุมชนต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อบรรลุถึงความต้องการของชุมชนที่แท้จริง

     ผศ.ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ต่อไปในอนาคตการเรียนการสอนในภาคปกติจะลดน้อยลง มหาวิทยาลัยจึงต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการศึกษาโดยการจัดทำเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งเสริมในด้านการดำเนินชีวิต หลักสูตรต้องสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อบรรจุเป็นหลักสูตรแล้วการอธิบายหลักสูตรต้องสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พร้อมกับการนำเสนอข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์จำนวน 11 ตำบล ตำบลผไทรินทร์ได้นำเสนอโครงการจักสานจากไม้ไผ่เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ทีมผู้ปฏิบัติงานพร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อแบ่งงานและอธิบายการดำเนินงานโครงการหลักสูตรระยะสั้น เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตัดต่อคลิปวิดีโอหลักสูตรระยะสั้น

     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานพร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตรลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการระยะสั้นและมอบเงินทุนให้ทีมกลุ่มจักสานประจำตำบลผไทรินทร์ ทั้งนี้ท่านอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ให้ความรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการตลอดระยะเวลา 11 เดือนที่ผ่านมาของทีมผู้ปฎิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เข้าศึกษาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์จักสานประจำตำบลผไทรินทร์

 คุณอริสรา เภสัชชา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำโครงตะกร้า โดยมีผู้สูงอายุเป็นหัวหน้าให้การทำโครงตะกร้า เน้นให้ผู้สูงอายุในชุมชนถ่ายทอดวิธีการทำและขั้นตอนให้ผู้ที่สนใจเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจง่ายและปฏิบัติตามได้ถูกต้องตามขั้นตอนวิธี ทั้งนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรและตัวแทนผู้ปฏิบัติงานได้กล่าวขอบคุณชุมชนที่ให้ความร่วมมือตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

     จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของโครงการทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงปัญหาในชุมชน เช่น ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาทางด้านสังคม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับฟังและหาแนวทางช่วยส่งเสริมและแก้ปัญหา ตลอดจนปัญหาในระยะเวลาที่ดำเนินโครงการทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นมากยิ่งขึ้น ชุมชนตำบลไผทรินทร์เป็นชุมชนที่สามัคคี ชาวบ้านมีน้ำใจ มีการต้อนรับทีมผู้ปฏิบัติอย่างยินดีและให้ความร่วมมือตลอดจนช่วงสุดท้ายของโครงการ ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้จากชุมชนตำบลผไทรินทร์ไปต่อยอดและศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตำบลผไทรินทร์เป็นที่รู้จักในท้องตลาดมากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู