หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

ข้าพเจ้านายพีระพล เสาวโรรังสฤษฎ์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ รับผิดชอบการดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ในการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสานตะกร้าหวาย เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นให้แก่ชุมชน สร้างมูลค่าและรายได้ให้แก่ชุนชน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ได้ลงพื้นที่ เพื่อเข้าร่วม“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการนำประโยชน์ของต้นไผ่มาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า” ณ ศาลาประชาคมอเนกประสงค์ บ้านโคกซาด หมู่ที่ 1 ตำบลผไทรินทร์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านจักสานจากไม้ไผ่ เครื่องมือการผลิตโครงตะกร้าไม้ไผ่

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีตัวแทนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการแบบออนไซต์และออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มเติมทักษะใหม่และรายได้เสริมให้กับประชาชนในพื้นที่บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี รศ.มาลินี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เป็นไปตามแนวทางการดำเนินการระบบคลังหน่วย

กิตระดับอุดมศึกษา การเรียนการสอนในอนาคตจะมีการจัดทาเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเก็บสะสมหน่วยกิตแล้วสามารถเทียบโอนในระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ได้ลงพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง “ให้คำปรึกษา และสาธิตวิธีการทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานจากไม้ไผ่” โดยลงพื้นที่

ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 16 บ้านโคกงิ้ว ตำบลผไทรินทร์ ทีมผู้ปฏิบัติงานได้แบ่งหัวข้อการเก็บข้อมูลของการทำตะกร้าหวายเทียมทุกขั้นตอนและเขียนรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนและถ่ายเป็นคลิปวิดีโอ เพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรระยะสั้น

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 คณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้จัดอบรม เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ เพื่อยกระดับเป็นสินค้า OTOP และได้รับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์”และอบรม เรื่อง

“การพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มศักยภาพ Upskill Reskill Newskill

ที่จำเป็นและสอดคล้องกับความต้องการในอนาคต” ณ ศาลาประชาคมอเนกประสงค์ บ้านโคกซาด หมู่ที่ 1 ตำบลผไทรินทร์ เพื่อรับทราบถึงปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนและแผนการทำเสนอแนวทางของการยกระดับสินค้า อย่างต่อเนื่อง

สรุปการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงวิธีการผลิตตะกร้าหวายเทียมและภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการทำตะกร้าหวายเทียมของตำบลผไทรินทร์ มีการรวมกลุ่มของผู้สานตะกร้ามากขึ้น ได้เรียนรู้ถึงสภาพปัญหา และความต้องการของคนในชุมชน และจากการปฏิบัติงานตลอดโครงการ ข้าพเจ้าได้มองเห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชน คนในชุมชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับทางทีมผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู