หลักสูตร : Hs04โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน ธันวาคม  2564

 

ข้าพเจ้า นางสาวเสาวลักษณ์ งางาม  ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ลงพื้นที่พร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานเพื่อติดตามความคืบหน้าในการผลิตโครงตะกร้าและเรียนรู้ข้อมูลการสานตะกร้าเพื่อประกอบเล่มหลักสูตรระยะสั้น

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโคกซาด เพื่อติดตามการสั่งซื้อเครื่องดัดโครงตะกร้าและปัญหาในการผลิต โดยมีวิทยากร คือ คุณอริสรา  เภสัชชา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ เป็นผู้ให้ข้อมูลในเรื่องของประวัติความเป็นมาของเครื่องจักสาน วิทยากรท่านที่ 2 คือ คุณตาสว่าง  บึงจันทร์ เป็นผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจนเป็นที่ยอมรับของคนในหมู่บ้าน ซึ่งคุณตาสว่าง บึงจันทร์ ได้รับมอบหมายให้ออกแบบเครื่องจักสาน

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านโคกงิ้วใหม่ เพื่อเรียนรู้วิธีการสานตะกร้าและเป็นการเก็บข้อมูลทุกขั้นตอนของการทำตะกร้าหวายเทียมเพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรระยะสั้น และได้จัดแบ่งทีมผู้ปฏิบัติงานเป็น 3 กลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่มเขียนรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนและถ่ายเป็นคลิปวิดีโอ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านช่องทาง Google Meet เพื่อวางแผนจัดทำหลักสูตรระยะสั้น

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโคกซาด ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดทำหลักสูตรระยะสั้นและพูดคุยถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการและเป็นการสรุปงานตลอดโครงการเพื่อทราบถึงปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาและเพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางมหาวิทยาลัยได้มีการมอบเงินอุดหนุนโครงการเพื่อจัดซื้อเครื่องดัดโครงตะกร้าให้กับกลุ่มสานตะกร้าหวายเทียม

สรุปการลงพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ ประจำเดือน ธันวาคม 

จากการได้ลงพื้นที่ที่ผ่านข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำตะกร้าหวายเทียม วิธีการสานตะกร้าโดยเริ่มจากการทำโครงตะกร้าไปจนถึงการออกแบบลวดลายและ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันเป็นทีมกับทางคณะผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ทุกท่าน ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

 

อื่นๆ

เมนู