หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

ดิฉัน นางสาวสุจรรยา พวกขุนทด  ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน  ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลผไทรินทร์  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ดิฉัน คณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาตร์ ของตำบลผไทรินทร์ได้จัดอบรม“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการนำประโยชน์ของต้นไผ่มาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า” ณ ศาลากลางหมู่บ้านโคกซาด ตำบลผไทรินทร์ มีวิทยากรนำทีมโดย คุณอริสรา เภสัชชา   มาพูดคุยถึงการแนะนำเสนอแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านจักสานจากไม้ไผ่ การจัดหาโครงตะกร้าหวาย เครื่องมือการผลิตโครงตะกร้า และข้อมูลการผลิตที่แตกต่าง ยกตัวอย่างเช่น การผลิตเครื่องรางแบบย่อขนาดให้เล็กลง ทำไซส์ขนาดเล็ก โดยมีความเชื่อถือว่าจะเป็นการทำให้เก็บออมทรัพย์มากขึ้น และการจัดหาช่องทางการทำการตลาด วิทยากรคนที่ 2 คุณตาสว่าง บึงจันทร์ ได้พูดคุยถึงเรื่องการผลิตในการใช้อุปกรณ์ของปืนยิงของตะกร้าหวายที่ยังขาดแคลนอยู่ขณะนี้ เส้นหวายที่ยังต้องมีการจัดซื้อจัดหามาจากเชียงราย ในที่ประชุมตัดสินใจว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณให้กับ กลุ่มจักสานในการจัดซื้อเครื่องต่อไป

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ได้เข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อเรื่อง “ให้คำปรึกษา และสาธิตวิธีการทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานจากไม้ไผ่ ” โดยคณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ ณ ศาลากลางหมู่บ้านโคกงิ้วใหม่ ตำบลผไทรินทร์  ได้แบ่งหัวข้อเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการทำตะกร้าหวาย จากกลุ่มผู้ผลิตตะกร้าหวายเทียมตำบลผไทรินทร์ โดยแบ่งเป็น 3  กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ขั้นตอนการสานขอบปากและหูตะกร้าหวายเทียม กลุ่มที่ 2 ขั้นตอนการสานขึ้นลายตะกร้าหวายเทียม และกลุ่มที่ 3 ขั้นตอนการทำจูงนางตะกร้าหวายเทียม เพื่อจัดทำหลักสูตรระยะสั้น โดยได้รับผิดชอบกลุ่มที่ 2 เป็นขั้นตอนการสานขอบปากตะกร้าหวายเทียม การสานขอบปากตะกร้ามีหลากหลายรูปแบบ คือ 1.พันขอบตะกร้าแบบปกติ 2.ลายตาราง   3.ลายจูงนาง โดยการพันของตะกร้าแบบปกติเริ่มจากเว้นปลายเส้นหวายไว้ประมาณ 3 เซนติเมตร สอดเก็บปลายเส้นหวาย จากนั้นสอดปลายเส้นหวายอีกด้านเข้าซี่แรกสอดซี่ละ 2 รอบ เพื่อปิดไม่ให้เห็นโครงของขอบตะกร้า และสอดเข้าซี่ถัดไป ทำแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ในลักษณะวนขวา หรือวนทางด้านที่ถนัด จนกว่าจะรอบขอบปากตะกร้า เมื่อสิ้นสุดให้สอดเก็บปลายเส้นหวายให้เรียบร้อย วิธีการเก็บปลายเส้นหวายให้ใช้หวายสอดเข้าทับเส้นเดิมซ่อนปลายตามความเหมาะสมของการขึ้นลายนั้น และขั้นตอนการสานหูตะกร้าหวายเทียม คือเริ่มจากเว้นปลายเส้นหวายไว้ประมาณ 3 เซนติเมตร จากนั้นใช้เส้นหวายพันทับบริเวณโครงของหูตะกร้าจนรอบในลักษณะวนขวา หรือวนทางด้านที่ถนัด เมื่อสิ้นสุดให้สอดเก็บปลายเส้นหวายให้เรียบร้อย วิธีการเก็บเส้นหวายตอนสุดเส้นก็ใช้วิธีเดิมของการซ่อนปลายหวาย

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ประชุมออนไลน์ ผ่านช่องทาง Google Meet  เพื่อวางแผนจัดทำหลักสูตรระยะสั้น โดยแบ่งกลุ่มรับผิดชอบการเก็บข้อมูล จัดทำหลักสูตร 3 กลุ่ม ดิฉันได้รับผิดชอบเรื่องขั้นตอนการทำตะกร้าหวายเทียม เมื่อวันที่ 28- 30 พฤศจิกายน ได้ลงพื้นที่อีกครั้งเก็บขั้นตอนดังนี้ 1.วัสดุและอุปกรณ์ทำการตะกร้าหวายเทียม 2.ขั้นตอนการสานขอบปากตะกร้าหวายเทียม 3. ขั้นตอนการสานหูตะกร้าหวายเทียม 4. ขั้นตอนการสานขึ้นลายตะกร้าหวายเทียม  5. ขั้นตอนการทำจูงนางตะกร้าหวายเทียม  6. ขั้นตอนการเคลือบเงาตะกร้าหวายเทียม โดยผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้ คุณเรียม  สาโรจน์ ที่ หมู่บ้าน โคกงิ้วใหม่

วันที่  4 ธันวาคม 2564 คณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้จัดอบรม หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ เพื่อยกระดับเป็นสินค้า OTOP และได้รับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์” ผู้เข้าร่วมประชุม มีนักปราชญ์ชาวบ้าน และกลุ่มผู้ผลิตตะกร้าหวายเทียมตำบลผไทรินทร์มาร่วมเข้าประชุมเพื่อรับทราบแผนการทำเสนอแนวทางของการยกระดับสินค้า อย่างต่อเนื่อง และทางคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาตร์ ได้มอบทุนเพื่อใช้จัดหาอุปกรณ์ในการผลิตโครงตะกร้า

สรุปจากการดำเนินงานตลอดโครงการ ดิฉันได้เรียนรู้ถึงวิธีการผลิตตะกร้าหวายเทียมและภูมิปัญญาชาวบ้านด้านอื่น ๆ ได้เรียนรู้สภาพปัญหาของการผลิตตะกร้า คือช่องทางการจัดหาวัตถุดิบที่ไม่มีในท้องถิ่น และได้ช่วยแก้ไขการทำโครงตะกร้าเองโดยไม่ต้องสั่งซื้อ และการจัดทำการช่องทางการตลาดสินค้าออนไลน์ที่จะเกิดขึ้นต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู