ข้าพเจ้านายธนารัตน์ เนตรวิลา ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชนภายในโครงการU2Tมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรีมย์ รับผิดชอบสำรวจข้อมูลและลงพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

จากวัตถุประสงค์ของโครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยที่ได้ต้องการอยากเห็นประชาชนตำบลผไทรินทร์ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเล็งเห็นโอกาสที่จะพลิกให้เป็นความสำเร็จทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รวบรวมทีมงานจิตอาสาพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เก็บข้อมูลศึกษาความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ซึ่งการดำรงชีวิตที่ค่อนข้างหลากหลายในแง่ของการประกอบอาชีพแต่ก็อยู่ในหมวดของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่

จากการดำเนินงานตลอดระะเวลา11เดือนมานี้ ข้าพเจ้ามีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตำบลผไทรินทร์ ในตอนนี้ข้าพเจ้าขอเรียบเรียงผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำมีดังนี้ เดือนกุมภาพันธ์ข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพ ข้อมูลประชากร และข้อมูลการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ในเดือนมีนาคมข้าพเจ้าก็ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่ตกหล่นในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายนข้าพเจ้าได้ดำเนินการในเรื่องของการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19

ในส่วนงานในเดือนพฤษภาคม ข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลดังนี้

-ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ไม่มี

-ที่พัก/โรงแรม ไม่มี

-ร้านอาหารในท้องถิ่น

-อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

-เกษตรกรในท้องถิ่น

-พืชในท้องถิ่น

-สัตว์ในท้องถิ่น

-ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในส่วนงานเดือนมิถุนายนทางคณะดำเนินงานได้ลงพื้นที่ ในการปรับปรุงและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะได้แก่  วัดโรงเรียน  และตลาด โดยทางคณะดำเนินงานได้แบ่งกลุ่มกันในการทำความสะอาดพื้นที่ได้แก่วัด โรงเรียน ตลาด  และอีกกลุ่มเราได้ไปดำเนินการให้ความรู้ในการฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้านในตำบลผไทรินทร์ซึ่งการให้ความรู้นี้ทางคณะทำงานได้ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลผไทรินทร์

ในส่วนงานเดือนกรกฎาคมทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ริเริ่มส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน

ในส่วนงานเดือนสิงหาคมข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่มอบเจลแอลกอออลให้ประชาชนในตำบล

ในส่วนงานเดือนกันยายนรับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการจักสาน การสานตะกร้าด้วยหวายเทียม การทำโครงตะกร้าและการออกแบบลวดลาย เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่โดดเด่น มีลักษณะเฉพาะของชุมชน สร้างมูลค่าและรายได้ให้แก่ชุนชน

ในส่วนงานเดือนตุลาคมได้ลงพื้นที่บ้านโคกซาด บ้านคุณตาสว่าง บึงจันทร์เพื่อศึกษาการสานตะกร้าเพื่อการจัดจำหน่าย

ในงานส่วนเดือนพฤศจิกายนได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการตลาดออนไลน์และติดตามผลงานตะกร้าของแม่บ้าน

ในงานเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายนี้ก็เป็นเรื่องการสานตะกร้าด้วยหวาย ซึ่งได้มีการลงพื้นที่อยู่3วัน ณ ศาลากลางหมู่ที่1บ้านโคซาดตำบลผไทรินทร์

อื่นๆ

เมนู