หลักสูตร : HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม

               ดิฉันนางสาวชัชฎา  กุลกิตติ์เตชากร ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยทีมงานตำบลผไทรินทร์และคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ได้ร่วมกันทำสเปรย์แอลกอฮอล์ล และเจลแอลกอฮอล์ล เพื่อนำไปแจกจ่ายให้คนในตำบลไผทรินทร์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 800 ขวด

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ดิฉันได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “วิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน และการลงชื่อเข้า-ออกงานประจำเดือน” โดยมีท่านอาจารย์ดร. ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องการเขียนรายงานการปฏิบัติงานของส่วนกลาง โดยมีสาระสำคัญคือเรื่องของการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน และเรื่องการลงชื่อ เข้า-ออก ปฏิบัติงานประจำวัน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 คณะผู้ปฏิบัติงานตำบลไผทริทร์ ได้ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ล และเจลแอลกอฮอล์ล ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะค่า และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผไทรินทร์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 800 ขวด

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ดิฉันและทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ลงพื้นที่และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละหมู่บ้านในตำบลผไทรินทร์ทั้ง 19 หมู่บ้าน โดยดิฉันได้รับมอบหมายในการลงพื้นที่ใน หมู่ 2 สำโรง ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันได้ทำการประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 คือ ผู้ใหญ่มานิตย์ วิจิตรศักดิ์ เพื่อขออนุญาตลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร เกษตรกร พืช สัตว์ แหล่งน้ำ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นและผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

สรุปผลการดำเนินในเดือนสิงหาคม ดิฉันได้และคณะผู้ปฏิบัติงานตำบลไผทรินทร์ ได้ร่วมกันทำเจลแอลกอฮอล์ลและได้นำไปแจกจ่ายชาวบ้านในตำบลผไทรินทร์ อีกทั้งยังเข้าร่วมการฟังบรรยายในหัวข้อ “วิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน และการลงชื่อเข้า-ออกงานประจำเดือน” อีกทั้งยังได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร เกษตรกร พืช สัตว์ แหล่งน้ำ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นและผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

   

 

อื่นๆ

เมนู