HS04: นางสาวนัยนา หอกระโทก ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลไผทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

          การปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคมเป็นไปด้วยความลำบากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 เนื่องจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งล่าสุดพบว่ามีประชนผู้อพยพจากต่างจังหวัดติดเชื้อมาพักรักษาตัวที่ตำบลผไทรินทร์ จึงส่งผลต่อการปฏิบัติงานในการลงพื้นประจำเดือนสิงหาคม

          วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษาพร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมดำเนินกิจกรรมการทำแอลกอฮอล์ 800 ขวด แต่ละขวดมีปริมาณอยู่ที่ 60 มิลลิลิตร ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการผสมแอลกอฮอล์เพื่อนำมาบรรจุลงในขวด รายละเอียดส่วนผสมและขั้นตอนวิธีการทำแอลกอฮอล์ดังนี้ เอทิลแอลกอฮอล์ น้ำสะอาด กลีเซอรีน คาร์โบพอล และด่างไตรเอทาโนลามีน

วิธีการทำ

  1. เทน้ำสะอาดลงในภาชนะผสม แล้วค่อย ๆ โรยผงคาร์โบพอลลงไปละลายในน้ำทีละน้อย จนหมด
  2. เทกลีเซอรีนลงไปผสม คนให้เข้ากัน
  3. เติมแอลกอฮอล์ลงไปผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน
  4. เติมด่างไตรเอทาโนลามีนเพื่อปรับความหนืดของเนื้อเจล โดยค่อย ๆ คน ส่วนผสมทุกอย่างอย่างช้า ๆ จนเข้ากันดี
  5. บรรจุแอลกอฮอล์เจลลงในภาชนะที่มีฝาปิดสนิท แล้วนำไปใช้ได้ทันที

ซึ่งในระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมมีการสวมหน้ากากอนามัยและสวมถุงมือเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ ทั้งนี้แอลกอฮอล์นำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านทั้ง 19 หมู่บ้านในตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เข้ารับฟังการแนะนาวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเพื่อประโยชน์ ในการเขียนรายงานในครั้งถัดไป ผ่านทางแอพพลิเคชัน Microsoft Team เวลา 13:40-14:20 น. ทั้งนี้ท่านอาจารย์ ดร. ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร เป็นอาจารย์ผู้ดูแลเรื่องการเขียนรายงานการปฏิบัติงานของส่วนกลาง ได้ชี้แจงรายละเอียดการประชุมดังต่อไปนี้

1)การลงชื่อเข้า-ออกงาน

2)การเขียนรายงานการปฏิบัติงานต้องแนบรูปการลงชื่อเข้า-ออกงานทุกครั้ง

3)ผู้ปฏิบัติงานต้องบันทึกหน้าจอวีดีโอตำบลที่ตนเองพร้อมคำอธิบายด้วยด้านล่างของวีดีโอตามที่ส่วนกลางกำหนดโดยต้องมีลิงค์ของโครงการ ลิงค์ของมหาวิทยาลัยและลิงค์ของคณะพร้อมด้วยบันทึกหน้าจอของบทความผู้ปฏิบัติงานที่เผยแพร่ลงเว็บไซต์ให้ตรงกับลิงค์บทความตนเอง

4)ผู้ปฏิบัติงานต้องแก้ไขชื่อลิงค์บทความโดยต้องขึ้นต้นด้วยรหัสตำบล ตามด้วยชื่อของ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบความถูกต้องต่อส่วนกลาง

          วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ ได้นำแอลกอฮอล์จำนวน 800 ขวด พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยจำนวน 20 กล่อง นำไปแจกจ่ายให้ศูนย์กักตัวผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ผู้นำชุมชนทั้ง 19 ชุมชนนำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านในชุมชนอย่างทั่วถึง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บางหมู่บ้านปิดห้ามบุคคลนอกพื้นที่เข้าส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถลงพื้นที่แจกจ่ายได้ด้วยตนเอง

          วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าทำการลงพื้นที่เพื่อเร่งดำเนินการเก็บข้อมูลและนำข้อมูลมากรอกลงระบบในเว็บไซต์ https://cbd.u2t.ac.th ซึ่งข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้เก็บเพิ่มเติมครั้งนี้ประกอบไปด้วย สัตว์ในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น และเกษตรกรในท้องถิ่น ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม เป็นไปด้วยความลำบากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามที่อาจารย์ประจำหลักสูตรมอบหมายให้อาจไม่ครบตามกำหนด แต่ทั้งนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้นข้าพเจ้าจะเร่งเก็บข้อมูลเพื่อบรรลุตามเป้าหมายตามที่อาจารย์ประจำหลักสูตรมอบหมายให้ และข้าพเจ้ายังได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำแอลกอฮอล์เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนตำบลผไทรินทร์สืบไป

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู