หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564

 

ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้า นางสาวณัฐชา รินนรา พร้อมกับผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษาทุกท่าน ได้รับหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมทำเจลแอลกอฮอล์จากอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลผไทรินทร์เป็นจำนวน 800 ขวด และในส่วนประกอบวิธีในการทำเจลแอลกอฮอล์จะมีส่วนประกอบเช่น เอทิลแอลกอฮอล์ กลีเซอรีน คาร์โบพอล และไตรเอทาโนลามีนเป็นต้น และการทำเจลแอลกอฮอล์นี้จัดทำขึ้นเพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายชาวบ้านประจำตำบลผไทรินทร์ทุกหมู่บ้านทั้งหมด เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เป็นอย่างมากจึงเห็นถึงความเสี่ยงในพื้นที่เป็นอย่างมากและได้เริ่มทำกิจกรรมเพื่อที่จะนำ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอยามัย อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในตำบลผไทรินทร์ เพื่อจะได้ปฏิบัติตามมาตราการและดูแลตนเองครอบครัวประชากรในตำบลให้ปลอดภัย

 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้ารับฟังการแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน และการลงชื่อเข้า-ออกงานประจำเดือน  ผ่านทางแอพพลิเคชัน Microsoft Team เวลา 13:40-14:20 น.  โดยมีอาจารย์ ดร. ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร เป็นอาจารย์ผู้ดูแลเรื่องการเขียนรายงานการปฏิบัติงานของส่วนกลาง ได้ชี้แจงรายละเอียดการประชุมดังต่อไปนี้ 1.ในเรื่องของการเขียนรายงานการปฏิบัติงานทุกเดือนผู้ปฏิบัติงานจะต้องแก้ไขชื่อลิงค์ของบทความโดยการเขียนบนทความจะต้องขึ้นต้นด้วยรหัสประจำตำบลของผู้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาและการตรวจสอบจากส่วนกลางและการเขียนบทความจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยให้ถูกต้องก่อนที่จะเผยแพร่บทความลงในเว็ปU2T 2.การลงชื่อเข้า-ออกงาน โดยจะแบ่งเป็น2ส่วนของผู้ปฏิบัติงานแต่ละประเภทเช่น 1.บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และ กพร. ให้ลงชื่อเข้า-ออกงานทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ 2.ในส่วนของประเภทนักศึกษาให้ลงชื่อเข้า-ออกงาเฉพาะวัน ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์หากผู้ปฏิบัติงานท่านใดไม่ลงชื่อเข้า-ออกงานเป็นเวลา3ครั้งในแต่ละเดือนจะถูกหักค่าจ้างตามสัญญาการปฏิบัติงานในเดือนนั้นๆ

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลผไทรินทร์ได้ดำเนินกิจกรรมแจกจ่ายอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับประชาชนในตำบลผไทรินทร์ทุกหมู่บ้าน เช่น เจลแอลกอฮอล์ หน้ากาอนามัย ถุงมือเป็นต้น เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค Covid-19 ของตำบลเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนที่อยู่ต่างอำเภอไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามมาตรการ ในส่วนนี้และจะได้ดำเนินกิจกรรมโดยผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในตำบลผไทรินทร์เป็นต้น และในส่วนของสถานที่ที่แจกจ่ายอุปกรณ์ต่างๆจะเป็นในส่วนของ อนามัยประจำตำบลผไทรินทร์ วัดประจำตำบลผไทริทนร์ และศูนย์กักกันตัวตำบลผไทรินทร์ให้กับชาวบ้านประชากรในชุมชนตำบลผไทรินทร์ทุกท่านได้รับเป็นต้น

 

ในส่วนของวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวณัฐชา รินนรา ได้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานรวบรวมของมูลต่างๆเช่น เกษตรกรในท้องถิ่น  ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่นเป็นต้น ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ประชากรในชุมชนตำบลผไทรินทร์ หมู่ 18 บ้านโนนศิลา ที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง และข้าพเจ้าได้นำข้อมูลบางส่วนในการลงพื้นที่มาลงในระบบ https://cbd.u2t.ac.th ในส่วนของการลงข้อมูลนั้นข้าพเจ้าได้ลงในส่วนของสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่นก่อนเป็นอันดับแรกและจะดำเนินการในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายหลัง

 

จากการลงพื้นที่การปฏิบัติงานในส่วนของเดือน  สิงหาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้รับความรู้เพิ่มเติมและข้อมูลต่างๆประจำตำบลอย่างเต็มที่จากประชากรในชุมชนตำบลผไทรินทร์และประชากรในชุมชนได้มีการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นถึงจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในชุมชนเพิ่มมากขึ้นแต่ประชากรในชุมชนก็มีการป้องกันและระวังในส่วนของการติดเชื้อต่างๆได้ดีและข้าพเจ้ายังได้รับข้อมูลในการอบรมต่างๆเช่นการเข้ารับฟังในส่วนของการเขียนบทความและการเข้าระบบลงชื่อเข้า-ออกงานผ่านทางแอพพลิเคชัน Microsoft Team อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู