รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า นายนนทัช ทับชม  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

1.เดินทางไปบริจาคสิ่งของเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ที่โรงพยาบาลกระสัง โรงพยาบาลลำปลายมาศ โรงพยาบาลคูเมือง  โรงพยาบาลห้วยราช และโรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์

2. ติดต่อผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ค้างชำระการส่งเงินสมทบ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการลดอัตราเงินสมทบของเดือนสิงหาคม 64 ถึงเดือนมกราคม 65 และให้ผู้ประกันตนชำระเงินสมทบตามทางเลือกที่ตนสมัคร

3.สร้างสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการวิธีผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเพื่อรับเงินเยียวยามาตรา 33 39 และ 40

4.ประชุมวางแผนการให้บริการประชาชนทางโทรศัพท์ที่โทรติดต่อเข้ามาสอบถามการสมัครประกันสังคมมาตรา  40  หรือกรณีมีปัญหาในการชำระเงินสมทบ  และปัญหาอื่น ๆ

5. จัดทำป้ายคิวอาร์โค้ดเพื่อประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา  40  และนำไปติดตั้งบริเวณพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อเพิ่มช่องทางในการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา  40

อื่นๆ

เมนู