หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564

เนื่องด้วยในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้านางสาว นวลพรรณ แบบรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานท่านอื่นรวมถึงคณะอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมทำเจลแอลกอฮอล์เองเพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 800 ขวด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งอุปกรณ์มีดังนี้ ขวดปั๊มสำหรับใส่เจลแอลกอฮอล์  800 ขวด , กลีเซอร์รีน , เอทิลแอลกอฮอล์  และกระบอกฉีดเพื่อสำหรับแบ่งเจลแอลกอฮอล์ลงบรรจุภัณฑ์ ในส่วนขั้นตอนการดำเนินทำเจลแอลกอฮอล์ มีดังนี้ เตรียมเอทิลแอลกอฮอล์ หลังจากนั้นตวงกลีเซอรีนครึ่งช้อนชาจากนั้นใส่กลีเซอรีนที่เตรียมไว้ ผสมลงในแอลกอฮอล์และคนให้เข้ากัน แล้วเสร็จด้วยการแบ่งลงกระบอกฉีดและนำไปแบ่งลงขวดปั๊มสำหรับใส่เจลแอลกอฮอล์ทั้ง 800 ขวด ซึ่งในการดำเนินงาน ผู้ปฏิบัติงานและคณะอาจารย์ใส่ถุงมือยางเพื่อรักษาความสะอาดและสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการป้องกันตนเองรวมถึงผู้คนรอบข้างด้วย และจุดประสงค์ในการดำเนินงานครั้งนี้ อย่างที่ทราบกันดีว่าโรคโควิด-19ระลอกใหม่ครั้งนี้ ร้ายแรงกว่าครั้งก่อน และเป็นเหตุผลที่ทำให้ทุกคนต้องดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด ดูแลตนเองให้ได้ปลอดภัยที่สุด สวมใส่หน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่อาจจะทำให้ในพื้นที่ขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็น คณะอาจารย์จึงเห็นสมควรในการจัดกิจกรรมทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ใหญ่บ้านตำบลผไทรินทร์

ถัดมาในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ข้าพจ้าได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟังการบรรยายเรื่อง การแนะนำวิธีการเขียนรายงานปฏิบัติงานประจำเดือน ซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญที่ข้าพเจ้าได้รับจากกิจกรรม มีดังนี้ 1. การลงเวลาทำงานเข้า-ออก ของผู้ปฏิบัติงานแต่ละประเภท ซึ่งของประเภทนักศึกษา ให้ลงเวลาเข้า-ออก เฉพาะวัน ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ และในส่วนของผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นให้ลงทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  2. ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านต้องบันทึกหน้าจอของรายละเอียดของด้านล่างคำอธิบายวิดีโอประจำเดือนของตำบลที่ตนเองรับผิดชอบ และในรายละเอียดของคำอธิบายมีดังนี้ ชื่อของวิดีโอของตำบลตนเอง ลิงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวมถึงลิงค์ของคณะที่ดูแลประจำตำบลตนเองอย่างชัดเจน 3. ในการส่งรายงานผลปฏิบัติงานในแต่ละเดือน ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องส่งเวลาทำงานเข้าและออกแนบมาพร้อมเอกสารรายงานปฏิบัติงานประจำเดือน 4. ในส่วนของบทความ ทางผู้บรรยายได้แนะนำวิธีเขียนบทความให้สมบูรณ์ โดยเสนอแนะการตั้งชื่อบทความ และการแก้ไขลิงค์ของบทความ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เป็นต้น

ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้นำเจลแอลกอฮอล์ที่ทำขึ้นซึ่งรวมทั้งสิ้น 800 ขวดซึ่งสืบเนื่องจากกิจกรรมในวันที่ 23 กรกฎาคม และรวมไปถึงหน้ากากอนามัยที่บรรจุใส่กล่องอย่างดีและได้มาตรฐาน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นการเว้นระยะห่าง ทางคณะผู้ปฏิบัติงานจึงได้เว้นระยะห่างปลอดการอยู่ร่วมกับคนหมู่มากโดยการนำอุปกรณ์ที่จำเป็นไปมอบให้ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่จำนวน 19 หมู่ ศูนย์กักกันผู้ที่เดินทางมาจากต่างหวัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล แทนการลงพื้นที่แจกจ่ายด้วยตนเองในแต่ละหมู่เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยทั้งตัวผู้ปฏิบัติงานเองและรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

และนอกเหนือจากนี้ ในส่วนของวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เข้าเก็บข้อมูลเพิ่มเติมที่ข้าพเจ้ามีหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งคือหมู่ที่ 19 บ้านผไทรินทร์พัฒนา ข้าพเจ้าได้เข้าเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอาทิเช่น  สัตว์ในพื้นที่ พืชผักในพื้นที่  และรวมไปถึงการสอบถามประชาชนว่ามีผู้ที่อยู่นอกพื้นที่เดินทางกลับมายังเคหะสถานหรือไม่ เพื่อนำข้อมูลไปกรอกลงในเว็บไซต์ออนไลน์ของ U2T สืบเนื่องจากทุกๆเดือนที่ผ่านมา  และจากการสำรวจข้าพเจ้าพบว่าในพื้นที่มีผู้ที่เดินทางกลับมาแต่อย่างไรก็ตาม ภายในพื้นที่ก็มีศูนย์กักกันผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เพื่อเป็นการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สรุปผลจากกิจกรรมภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันตอนนี้ยังคงประสบปัญหาอย่างหนักจากโรคโควิด-19 ทำให้การดำเนินงานลงพื้นที่ของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างยากลำบาก แต่ทางผู้ปฏิบัติงานและคณะอาจารย์ก็ยังไม่ละเลยหน้าที่ ร่วมมือปฏิบัติงานกันต่อไปและเคารพปฏิบัติตนตามมาตรการควบคุมโรคของรัฐอย่างเคร่งครัด  อย่างไรก็ตามกิจกรรมทุกอย่างภายในเดือนลุล่วงเป็นไปได้ด้วยดีจากการร่วมมือกันของทุกฝ่าย สวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งหลังจากสัมผัสสิ่งแปลกปลอม เป็นต้น

 

 

                              

 

อื่นๆ

เมนู