หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ข้าพเจ้านายพีระพล เสาวโรรังสฤษฎ์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ รับผิดชอบการดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ในการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสานตะกร้าหวายเทียม เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นให้แก่ชุมชน ได้เริ่มศึกษาตั้งแต่การหาอุปกรณ์จนถึงการสานตะกร้า อุปกรณ์ที่นำมาสารตะกร้าหวายเทียม เช่น กก ไหล เชือกมัดฟาง เป็นต้น เพื่อสร้างมูลค่าและรายได้ให้แก่ชุนชน จึงได้มีการแนะนำเพิ่มเติมการสานให้มีลวดลายโดนเด่นรวมถึงการดึงเอาความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลมาประยุกต์ใช้ในการสานลวดลายให้ดีขึ้นและเพื่อดึงความสนใจของผู้มาซื้อมากยิ่งขึ้น

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร ตําบลผไทรินทร์ เข้าร่วมการทำเจลแอลกอฮอลล์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในตำบลที่รับผิดชอบ จำนวนแอลกอฮอลล์ที่ผลิตได้จำนวนทั้งสิ้น 800 ขวด โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19อย่างเคร่งครัด และนำส่งให้ตัวแทนไปแจกจ่ายให้ครบในทั้งตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จะมีทั้งโรงพยาบาลประจำตำบล และสถานที่กักตัวในพื้นที่เขตตำบลผไทรินทร์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้ารับฟังการแนะนำวิธีการเขียนบทความและรายงานผลการปฏิงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการเขียนบทความการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและง่ายยิ่งขึ้น โดยเข้ารับฟังผ่าน แอพพลิเคชั่น Microsoft team เริ่มเวลา 13.40-14.20 น. ซึ่งเป็นตำบลในความดูแลของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร เป็นอาจารย์ผู้ดูแลการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนกลางได้ชี้แจงรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

1.การลงชื่อเข้า-ออกงาน โดยแบ่งประเภทให้นักศึกษาลงชื่อเข้า-ออก ในวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ส่วนประเภทบัณฑิตจบใหม่และ กพร. ให้ลงเข้า-ออกงาน ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ถ้าหากผูปฏิบัติงานไม่ได้ลงหรือลืมลงเวลาเข้า-ออกงาน สามารถเขียนใบลาพร้อมเหตุผลการลางานครั้งนั้นและต้องส่งใบลาไม่เกินภายในวันที่20ของเดือนที่ลา มิเช่นนั้นจะถูกหักค่าจ้างตามสัญญาตามรายวัน 2.ในการเขียนรายงานการปฏิบัติงานทุกครั้งต้องแนบไฟล์รูปการเข้า-ออกงานทุกครั้ง 3.ผู้ปฏิบัติงานต้องบันทึกหน้าจอวิดีโอตำบลที่ตนเองรับผิดชอบพร้อมมีคำอธิบายด้านล่างของวิดีโอตามที่ส่วนกลางกำหนดโดยมีลิงค์ของโครงการ ลิงค์ของมหาวิทยาลัย และลิงค์คณะ พร้อมด้วยบันทึกหน้าจอบทความของผู้ปฏิบัติงานที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ให้ตรงกับลิงค์บทความของตนเอง 4.ผู้ปฏิบัติงานต้องแก้ไขชื่อลิงค์ของบทความ โดยขึ้นต้นด้วยรหัสตำบล ตามด้วยชื่อของผู้ปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบความถูกต้องจากหน่วยงานส่วนกลาง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายแอลกอฮอลล์ให้กับพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ โดยได้ส่งตัวแทนเพื่อเข้าไปแจกจ่ายแอลกอฮอลล์ ตามมารตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคที่ร้ายแรงมากขึ้น จึงทำได้เพียงส่งตัวแทนไปแจกจ่ายตามหมู่บ้านและสถานที่กักตัว เพื่อช่วยให้ประชาชนมีแอลกอฮอลล์ได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น สามารถช่วยให้ประชาชนลดความเสี่ยงต่อโรค และใช้ชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมงานได้ลงพื้นที่ในตำบลผไทรินทร์ เพื่อเก็บข้อมูลลงในระบบU2T ได้สำรวจเพิ่มเติมและสอบถามเกี่ยวกับการสร้างรายได้ในชุมชน ซึ่งได้ถามชาวบ้านที่เลี้ยงจิ้งหรีด ได้รู้ถึงขั้นตอนการเลี้ยงจนถึงการขยายพันธุ์และจำหน่าย ซึ่งการเลี้ยงของชาวบ้านนั้นยังมีไม่มากนัก เพราะต้นทุนที่ใช้มากพอสมควร ประกอบไปด้วยสถานการณ์โควิด-19ที่ระบาดหนัก จึงทำให้จำหน่ายได้น้อยลง จากที่เคยจำหน่ายได้มาก ทำให้ชาวบ้านลดปริมาณการเลี้ยงลง รายได้ของประชาชนจึงน้อยลงเพราะจำหน่ายไม่ได้ตามตั้งเป้าไว้ ในส่วนที่ได้สำรวจพืชในชุมชุนข้าพเจ้าได้ลงข้อมูลในระบบแล้ว

สรุปผลการปฏิบัติงาน

1.ข้าพเจ้าได้สอบถามหาความรู้จากชาวบ้านเรื่องจักสาน การออกแบบลวดลายให้สวยงาม การลดต้นทุน และการนำสิ่งของที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และข้าพเจ้าจะนำความรู้มาปรยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

2.ได้รับความรู้ทางด้านการป้องกันโรคโควิด-19 และได้ส่งตัวแทนแจกจ่ายแอลกอฮอลล์ ให้แก่ชุมชนและพื้นที่กักตัว เพื่อช่วยให้ประชาชนมีเจลแอลกอฮอลล์

3.ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูล พืช สัตว์ ทางการเกษตรและสอบถามข้อมูลการเลี้ยงจิ้งหรีดของชาวบ้าน เพื่อช่วยส่งเสริ่มการสร้างรายได้ของแต่ละครัวเรือน ทางข้าพเจ้าได้รับข้อมูลมาพอสมควรและ ข้อมูลที่ได้รับลงในระบบต่อไป

อื่นๆ

เมนู