หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม

 

ข้าพเจ้า นางสาววรัชยา  สุขรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงาน ต.ผไทรินทร์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยได้ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ลและเจลแอลกอฮอล์ล ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะค่าและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผไทรินทร์ ซึ่งเป็นสถานที่กักตัวของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม ซึ่งอาจารย์ประจำตำบลและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลผไทรินทร์ทุกท่าน เห็นควรแจกจ่ายหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ลและเจลแอลกอฮอล์ลที่สถานที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความจำเป็นที่ต้องใช้งานอย่างมาก

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์จำนวน 5 คน ได้ร่วมกันจัดทำเจลแอลกอฮอล์ลและเปร์ยแอลกอฮอล์ล เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับสถานที่กักตัวของตำบลผไทรินทร์ ซึ่งรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของตำบลผไทรินทร์ เนื่องด้วยสถาณการ์ณโควิด-19 ที่ระบาดรุนแรงในช่วงนี้ ผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์จึงได้จัดกลุ่มแบ่งงานเพื่อให้การพบปะกันไม่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ เพื่อลดการระบาดของเชื้อโควิด-19

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานจำนวน 10 คน ได้ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ลและเจลแอลกอฮอล์ล ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะค่าและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผไทรินทร์ โดยเว้นระยะห่างจากผู้ดูแลคนที่มากักตัว

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลผไทรินทร์ จำนวน 3 คน ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพืชและสัตว์ประจำท้องถิ่นและได้สอบถามเกี่ยวกับผู้ที่กลับบ้านเนื่องจากสถาณการ์ณโควิด-19 ซึ่งในปัจจุบันมีผู้กลับบ้านมาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงอาจทำให้คิดเชื้อโควิด-19หรือติดแล้วอาจไม่มีโรงพยาบาลรองรับเพื่อเข้ารับการรักษาก็ได้เนื่องจากเตียงไม่เพียงพอ โดยข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สอบถาม 3 หมู่บ้าน คือ บ้านสีชวา บ้านหนองมะค่าและบ้านหนองมะค่าใหม่

สรุปการลงพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ประจำเดือน สิงหาคม

ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 ได้มีการระบาดของโรคโควิด-19ที่รุนแรงขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศไทยผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์จึงได้ร่วมกันจัดทำเจลแอลกอฮอล์ลเพื่อแจกจ่ายคนในชุมชน จึงได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ลที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้และยังได้ทราบถึงสถาณการ์ณของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันที่ทำให้คนในประเทศต้องหันมาช่วยเหลือกัน ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน เห็นอกเห็นใจต่อกันและต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม

อื่นๆ

เมนู