หลักสูตร : HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ดิฉันนางสาวชัชฎา  กุลกิตติ์เตชากร ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการอว. กิจกรรมที่ 4.1 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet เวลา 9.00 น. โดยประชุมในหัวข้อเรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และงานหัตถกรรม” โดยมี ดร.สินีนาฏ  รามฤทธิ์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้ เนื้อหาในการประชุมจะเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ซึ่งจะมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ของกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านป่าดงยูง และมีคำแนะนำเรื่องการทำลวดลายของตะกร้าจักสาน ได้แก่ 1.ลวดลายธรรมชาติ เช่น ลายดอกไม้ ลายใบไม้ ลายผลไม้ และลายสัตว์ 2.ลวดลายจากความเชื่อทางศาสนา เช่น ลายธรรมมาสน์ ลายขันหมากเบ็งจ์ ลายหอประสาท ลายนาค ลายสิงค์ และลายหงส์ 3.ลายประดิษฐ์หรือลายผสม ลายประยุกต์ เช่น ลายตัวอักษรและลายรูปทรงอิสระ นอกจาก ดร.สินีนาฏ  รามฤทธิ์ จะให้ความรู้เรื่องของลวดลายต่างๆแล้วยังให้ความรู้ในเรื่องของการผสมสี และการประยุกต์การใช้งานอีกด้วย

วันที่ 4 กันยายน 2564 ดิฉันและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ได้ทำการลงพื้นที่ในหมู่ 16 บ้านโคกงิ้วใหม่ เพื่อเรียนรู้การทำตะกร้าจักสาน การขึ้นโครงตะกร้า การเลือกลาย และการเลือกวัตถุดิบในการนำมาทำตะกร้า โดยมีคุณแม่ทองนาค  ชนะนาญ เป็นผู้ให้ความรู้

วันที่ 13 กันยายน 2564 ดิฉันและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ได้ทำการลงพื้นที่ใน หมู่ 1 บ้านโคกซาด ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันได้ทำการประสานงานไปยังคุณตาสว่าง  บึงจันทร์ เพื่อขออนุญาตลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการทำเครื่องจักสาน และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร เกษตรกร พืช สัตว์ แหล่งน้ำ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นและผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

สรุปผลการดำเนินในเดือนกันยายน ดิฉันได้และคณะผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ ได้เข้าร่วมการประชุมและฟังบรรยายในหัวข้อ “การออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และงานหัตถกรรม” โดยมี ดร.สินีนาฏ  รามฤทธิ์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ และได้ทำการลงพื้นที่ในหมู่ 16 บ้านโคกงิ้วใหม่ เพื่อเรียนรู้การทำตะกร้าจักสาน การขึ้นโครงตะกร้า การเลือกลาย และการเลือกวัตถุดิบในการนำมาทำตะกร้า โดยมีคุณแม่ทองนาค  ชนะนาญ เป็นผู้ให้ความรู้ อีกทั้งยังได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร เกษตรกร พืช สัตว์ แหล่งน้ำ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นและผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในหมู่ 1 บ้านโคกซาดอีกด้วย

 

      

      

อื่นๆ

เมนู