หลักสูตร : Hs04โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ข้าพเจ้านางสาว ขนิษฐา สะเทียนรัมย์ ผู้ปฎิบัติงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ ปฎิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบล ผไทรินทร์ อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงาน ได้ทำการรวมตัวกันผู้ปฎิบัติงานพร้อมทั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตร ตำบลผไทรินทร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในชุมชนในเรื่องการออกแบบรวดลายให้เป็นที่หน้าสนใจเป็นเอกลักษณ์ และจัดทำรูปแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสานตะกร้าหวายเทียม รายละเอียดการลงพื้นปฎิบัติงานมีดีงต่อไปนี้

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงาน ได้ทำการลงพื้นที่ ที่บ้านโคกซาด หมู่ที่ 1 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้สอบถามผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนกลุ่ม คุณตา สว่าง บึงจันทร์ และผู้ผลิตเครื่องจักสานของตำบลผไทรินทร์ บ้านโคกซาด หมู่ที่1 จากการสอบถามได้ความว่าด้านวัตถุประสงค์หลักของการเปลี่ยนจากหวายเทียมมาเป็นไม้ไผ่คือราคาหวายเทียมมีราคาที่สูงกว่าจึงหันมาใช้เป็นไม้ไผ่เพื่อลดต้นทุนและเป็นการเพิ่มการพัฒนาทักษะของบุคลากร ในท้องถิ่นให้มีความรู้หลากหลายมากขึ้น และเป็นแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงาน ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานที่บ้านโคกงิ้วใหม่ หมู่ที่ 16 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้ลงไปสอบถามกับกลุ่มผู้ผลิตจักสานตระกร้าหวายเทียม ทีมผู้ปฎิบัติงาน ได้ลองฝึกทำตะกร้าหวายเทียม โดยมีคุณป้า ทองนาค ชนะนาน พร้อมกับกลุ่มผู้ทำตระกร้าหวายเทียม เป็นคนฝึกสอนให้ ทั้งวิธีการทำตระกร้าและการออกแบบรวดลายต่างไปตามที่ลูกค้าต้องการ แต่มีปัญหาที่ว่าสีของหวายเทียมนั้นจะมาแบบคละสี อาจจะไม่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

วันที่  8 ตุลาคม 2564  ข้าพเจ้าเเละทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านเเอปพิเคชั่น google meet ประชุมเรื่อง การทำเเบบสอบถาม U2T-SROL  เเละอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เเบ่งหน้าที่กันในการลงพื้นที่หาข้อมูลในตำบลผไทรินทร์

สรุปผลการลงพื้นที่ ตำบลผไทรินทร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

จากการลงพื้นที่ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานได้ทำการพูดคุยถึง ข้อดีและปัญหา ของการทำตระกร้าหวายเทียม ปัญหาที่พบเจอ เป็นการทำรวดลายของตระกร้าหวายเทียมเพราะสีอาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการ ทีมผู้ปฎิบัติงานและกลุ่มผู้ผลิตจึงหาหนทางช่วยกัน คือหาวัตถุที่หาได้ในชุมชนอย่างเช่นไม้ไผ่มาทดลองทำ ผลอาจจะตอบรับได้ดีกว่าก็ได้ สิ่งที่ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานทำมาทั้งหมดนี้ ขอให้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีตามเป้าหมายที่วางไว้ และสิ่งที่ขาดไม่ได้ขอบคุณคณาจารย์ ที่ให้คำปรึกษาตลอดเวลา

รูปภาพการปฏิบัติงาน

 

 

อื่นๆ

เมนู