เมื่อวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2564 ดิฉันนางสาวชัชฎา  กุลกิตติ์เตชากร เจ้าหน้าที่ดำเนินงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภายในหมู่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน ในตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้แก่ หมู่ 2 บ้านสำโรง, หมู่ 5 บ้านโคกสูง, หมู่ 10 บ้านสำโรงเก่า, หมู่ 12 บ้านสำโรงใหม่ และ หมู่ 14 บ้านโคกตาเงิน

               ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่จำนวน 5 หมู่บ้านที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อเก็บข้อมูลในชุมชนตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) พบว่าคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกพืชไร่ และเลี้ยงสัตว์ รองลงมาจะเป็นอาชีพทอผ้าไหม ซึ่งในชุมชนก็จะดำเนินการตั้งแต่การเลี้ยงไหม การทำเส้นไหม จนกระทั่งรวมไปถึงการทอผ้าไหม 

   

               ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาความยากจน หนี้สินสะสมจำนวนมาก รายจ่ายมากกว่ารายรับ และขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว เนื่องจากเมล็ดข้าวกลายพันธุ์

               ในส่วนของผลกระทบจากโรคโควิด-19 พบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ทราบถึงวิธีการป้องกันและอาการของโรคโควิด-19 ซึ่งส่วนมากก็จะไม่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง จะอยู่เฉพาะแค่ในบริเวณหมู่บ้าน หากต้องออกไปนอกหมู่บ้าน ก็จะสวมหน้าอนามัยทุกครั้งและล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ 

               สุดท้ายนี้ดิฉันและทีมงาน ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน ที่ให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลและประสานงานกับคนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี อีกทั้งยังให้การต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ทำให้ดิฉันและทีมงานทำงานได้อย่างราบรื่นเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

   

อื่นๆ

เมนู