HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนกันยายน 2564 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร: HS04 โครงการยกระตับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู้ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

             ข้าพเจ้านายชุตินันท์ จันกลิ่น ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ จึงทำให้การปฏิบัติงานต้องเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ และแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามความราบรื่น

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ในหัวข้อเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และงานหัตถกรรมจักสาน วิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ และ คุณอริสรา เภสัชชา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ผ่าน Google Meet โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสานมาสืบค้นข้อมูลและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อใช้ในการอบรมให้ความรู้ การหางบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการให้มีความคืบหน้าและสามารถวัดผลในอนาคตได้ ส่วนรายละเอียดการประชุมมีดังนี้ วิทยากรท่านแรก ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ ได้อธิบายแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน โดยนำรูปแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่หลากหลายรูปแบบ เช่น แคร สุ่ม กระติบข้าวเหนียว เป็นต้น และการนำนวัตกรรมมาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จักสาน เช่นกรอบแว่นตาจากไม้ไผ่ พวงมาลัยรถยนต์จากไม้ไผ่ รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งจากไม้ไผ่ต่างๆ และวิทยากรท่านที่สอง คุณอริสรา เภสัชชา ได้นำเสนอเกี่ยวกับการทำโครงตะกร้าของชุมชน ซึ่งตอนนี้ชาวบ้านได้ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการทำโครงตะกร้า และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ในการผลิตให้แก่ชาวบ้าน ส่วนด้านความคิดในการออกแบบลวดลายที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของตำบลผไทรินทร์ คือ ลาย ปราสาทธรรมศาลา ที่ตั้งอยู่ในตำบลผไทรินทร์ แต่ยังไม่มีข้อมูลรูปร่างของตัวปราสาทที่แน่นอน มีแต่คำบอกเล่าจากผู้สูงอายุบางส่วนในหมู่บ้านที่เป็นคนให้ข้อมูล

ในด้านการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลวดลายของตะกร้า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดหนักของเชื้อโควิด 19 ทางทีมงานผู้ปฏิบัติการบางส่วน ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ และผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ได้ทำการลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 และวันที่ 4 กันยายน 2564 เพื่อทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบลวดลายของตะกร้า จากคุณ ทองนาค ชนะนาญ สมาชิกผู้ผลิตตะกร้าหวายเทียมของตำบลผไทรินทร์ ณ บ้านเลขที่ 103 บ้านโคกงิ้วใหม่ หมู่ 16 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งท่านได้ให้ข้อมูลว่ายังไม่ได้ออกแบบลายใหม่ๆ ส่วนใหญ่จะยึดกับลายเดิมๆ และตัวอย่างที่มีทั่วไป

ทั้งนี้ภายในเดือนกันยายน 2564 ข้าพเจ้าได้ทำการเรียนรู้ด้วยตัวเองในเว็บไซต์ Thai Mooc ในหัวข้อเรื่อง “จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน ( Cross-cultural psychology at work )”, “คนสร้างอาชีพ ( Career Development )” และ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น ( Basic Human Subject Protection Course )” เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นแนวทางในการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

ซึ่งการลงพื้นที่เดือนที่ผ่านมา อาจมีผลต่อการปฏิบัติงาน สืบเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายๆพื้นที่ แต่ข้าพเจ้า อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานทุกท่านก็ได้ช่วยกันวางแผนเป็นอย่างดี เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปโดยดี ถ้าขาดผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งไป งานหรือกิจกรรมอาจไม่ประสบผลสำเร็จได้ ทั้งนี้ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และความความสามารถ เพื่อนำพาตำบลผไทรินทร์ก้าวหน้าสู่สากลต่อไป

     

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู