ข้าพเจ้า นางสาวขนิษฐา สะเทียนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือพื้นที่ตำบลผไทรินท์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

         เมื่อวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2554 ข้าพเจ้านางสาวขนิษฐา สะเทียนรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภายในหมู่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน ในตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้แก่ หมู่ 2 บ้านสำโรง, หมู่ 5 บ้านโคกสูง, หมู่ 10 บ้านสำโรงเก่า, หมู่ 12 บ้านสำโรงใหม่ และ หมู่ 14  บ้านโคกตาเงิน

                                   

          ข้าพเจ้าได้ประสานงานกับ นายนงค์ เจริญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 บ้านโคกตาเงิน และได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของชุมชน พบว่า ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำนา และปลูกฟักทอง เป็นอาชีพหลัก หลังจากหมดฤดูการทำนา ประชาชนบางส่วนจะหันมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เเละทำการจักสาน เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม

                                     

            ข้าพเจ้าได้เดินสำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ส่วนมากชาวบ้านจะออกไปทำการเกษตรนอกบ้าน จะมีชาวบ้านบางส่วนที่รอให้เก็บข้อมูลข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลตามแบบสอบถามที่ได้มอบหมายมา  แบบฟอร์ม (01) สำรวจข้อมูลชุมชน บริบทด้านการประกอบอาชีพ การจักสาน การทอผ้าไหม และด้านการเกษตร ทำนา เลี้ยงสัตว์ หลังจากนั้นได้สอบถามแบบฟอร์ม (02) ผลกระทบจากโควิด-19 พบว่า ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดโควิดเป็นอย่างดี และมีการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันได้เป็นอย่างดีจึงไม่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

                         

                                       

                   

อื่นๆ

เมนู