ข้าพเจ้านายธนารัตน์ เนตรวิลา ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการที่ทางคณะดำเนินงานได้ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะทั้งในโรงเรียน วัด ตลาด และให้ความรู้แก่ชาวบ้านในตำบลผไทรินทร์ในเรื่องการฉีดวัคซีน การรับมือกับสถานการณ์โควิด 19 ต่อไป ทำให้ชาวบ้านมีกำลังใจในการไปฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นและมีความรู้ในเรื่องของการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยและชาวบ้านก็พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในช่วงโควิด  19  ที่กำลังระบาด

ข้าพเจ้านายธนารัตน์ เนตรวิลา ผู้ปฏิบัติงานโครงการ 1ตำบล1มหาวิทาลัยได้ลงพื้นที่วันนี้ 2 พื้นที่

1.องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์

ได้มีการนำโดยนายก อบต. พร้อมด้วยประชาชนชาวบ้านในตำบลผไทรินทร์จำนวนประมาณ20คน :ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มชาวบ้านในตำบลผไทรินทร์โดยแต่ละท่านที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจักสาน ตะกร้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิปัญญาดั่งเดิมที่สืบทอดเรียนรู้สืบต่อกันมา โดยในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ได้มีการนำโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีท่านรอง ชมพู พร้อมคณะอาจารย์ในหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานโครงการตำบลผไทรินทร์ได้เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายของผู้นำและกลุ่มของชาวบ้านที่ซึ่งมีความสามารถทางด้านการจักสานได้มีโอกาสโปรโหมดผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และชุมชนโดยมีผู้ปฏิบัติงานโครงการ1ตำบล1มหาวิทาลัยเป็นแนวร่วมในการพัฒนาขับเคลื่อนชุมชนผไทรินทร์ให้ก้าวหน้าต่อไป

2.วัดสีชวา

ในการลงพื้นที่ศาสนะสถานในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการทำสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน โดยมุ่งเน้นไปที่ความเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชนการเล็งเห็นความสำคัญของความสะอาดของส่วนรวม การลงพื้นที่ครั้งนี้ที่นำโดยคณาจารย์คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ร่วมมือประสานงานกับทางวัดเพื่อขออนุญาตคณะสงฆ์ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ โดยแบ่งหน้าที่กันกวาดลานว่าง ศาลา โบสถ์ ห้องน้ำ โดยใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 3 ชั่วโมงได้ โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทาลัย ได้เรียนรู้การมีประโยชน์ต่อส่วนรวม การเห็นความสำคัญของส่วนรวมเป็นสำคัญ  สรุปวันเสาร์ที่26มิถุนายน2564 นี้ได้ทำงานปฏิบัติหน้าที่ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย

อื่นๆ

เมนู