ข้าพเจ้านายธนารัตน์ เนตรวิลา ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการที่ทางคณะดำเนินงานได้ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะทั้งในโรงเรียน วัด ตลาด และให้ความรู้แก่ชาวบ้านในตำบลผไทรินทร์ในเรื่องการฉีดวัคซีน การรับมือกับสถานการณ์โควิด 19 ต่อไป ทำให้ชาวบ้านมีกำลังใจในการไปฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นและมีความรู้ในเรื่องของการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยและชาวบ้านก็พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในช่วงโควิด  19  ที่กำลังระบาด

ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ทางคณะดำเนินงานได้ลงพื้นที่ ในการปรับปรุงและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะได้แก่  วัดโรงเรียน  และตลาด โดยทางคณะดำเนินงานได้แบ่งกลุ่มกันในการทำความสะอาดพื้นที่ได้แก่วัด โรงเรียน ตลาด  และอีกกลุ่มเราได้ไปดำเนินการให้ความรู้ในการฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้านในตำบลผไทรินทร์ซึ่งการให้ความรู้นี้ทางคณะทำงานได้ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลผไทรินทร์ ได้รับเกียรติให้ไปให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องของการฉีดวัคซีนและการดูแลตนเองครอบครัวในสถานการณ์โควิด 19 และทางเรายังได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับโรงเรียน วัด ตลาดในหมู่บ้าน และมอบหน้ากากอนามัยเจลล้างมือที่เหยียบสำหรับใส่เจลล้างมือ ไว้ให้ได้ใช้ในสถานการณ์โควิด 19 ให้ปลอดภัยและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่เครียดไม่กดดันและพร้อมที่จะรับมือในสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อื่นๆ

เมนู