ข้าพเจ้านายธนารัตน์ เนตรวิลา ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยข้าพเจ้าพร้อมด้วยหมู่คณะผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ได้ประสานงานติดต่อไปยังผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านเพื่อการลงพื้นที่ในวันพุธที่7เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ซึ่งข้าพเจ้าได้สอบถามปัญหาและข้อมูลโดยแบ่งเป็น 4 ข้อใหญ่ๆ 1.ข้อมูลการประกอบอาชีพ 2.ข้อมูลด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ 3.ข้อมูลด้านเศรษฐกิจภายในชุมชน และ4.ข้อมูลด้านผลกระทบจากโควิด19

-ข้อมูลด้านอาชีพประชาชนในหมู่บ้านโคกซาด บ้านหนองหัวช้าง ตำบลผไทรินทร์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ข้าว มัน พืชผัก เลี้ยงสัตว์ ซึ่งอุตสาหกรรมด้านนี้มีอยู่ทุกที่ที่ผู้ปฏิบัติงานได้ลงเก็บข้อมูลจากประชาชน จากการตั้งข้อสังเกตการประกอบอาชีพในชุมชนก็ได้รู้ว่ามีการปลูกพืชผักส่งออกนอกประเทศด้วยซึ่งเราก็ไม่รอช้ารีบลงพื้นที่แปลงผักศึกษาการเพาะปลูก การดูแลบำรุง และการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อการส่งออก แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็มีบางช่วงที่ผลผลิตไม่ได้ตรงตามเป้าหมายเพราะเนื่องด้วยโรคระบาดโควิด19 ในระลอกที่3 นี้ด้วย จึงเป็นปัญหาที่ต้องนำมาช่วยกันแก้ปัญหากันต่อไป

-ข้อมูลด้านสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ จากการสอบถามข้อมูลประชาชนในพื้นที่บ้านโคกซาด บ้านหนองหัวช้าง ตำบลผไทรินทร์ที่ลงพื้นที่วันพุธที่7เดือนเมษายน2564ได้เก็บข้อมูลความรู้การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายจนตกมาถึงรุ่นลูกปัจจุบัน โดยปัจจุบันขณะนี้สินค้าได้มีการเป็นที่ยอมรับเป็นที่รู้จักของคนชุมชนกันเป็นอย่างดีมีการตั้งราคาไว้เป็นที่น่าสนใจก็มี ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญานี้ให้ข้อมูลมาว่ากว่าจะผลิตได้แต่ละอันต้องใช้เวลาหลายวันและวัสดุต้องมีคุณภาพมีคุณสมบัติอ่อนตัวยืดหยุ่น แข็งแรงทนทาน

-ข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชน จากการลงพื้นที่ในวันพุธที่7เดือนเมษายน2564ได้มีการเก็บแบบสอบถามจากประชาชนในพื้นที่บ้านโคกซาด บ้านหนองหัวช้าง ตำบลผไทรินทร์เรื่องการผลิตและการค้าขายกับระบบเศรษฐกิจภายในชุมชน ประชาชนในพื้นที่ได้ให้ข้อมูลมาค่อนข้างเหมือนกัน คืออาหารส่วนใหญ่จะมาจากการ ”ซื้อกิน”เพราะอาหารหลักๆจะเป็นอาหารจำพวกเนื้อ นม ไข่ไก่ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงผักบางชนิดซึ่งความเป็นจริงในที่นี้ถึงแม้ชุมชนจะเป็นเขตพื้นที่การเกษตรเป็นแหล่งผลิตอาหารแต่ยังไม่พ้นต้องพึ่งพาระบบทุนนิยมหรือผู้ประกอบการนั่นเอง

-ข้อมูลด้านผลกระทบจากโควิด จากการสอบถามชาวบ้านประชาชนบ้านโคกซาด บ้านหนองหัวช้าง ตำบลผไทรินทร์ได้ให้ความเห์นไว้ต่างๆนาๆกันไป บางคนรู้เรื่องมาก บางคนรู้เรื่องน้อย บางคนไม่รู้เรื่องเลยก็มี ต่อมาเป็นการสอบถามถึงความเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนกับโควิด19ว่าจะมีการรับมือกันอย่างไร ประชาชนส่วนมากก็ตอบเป็นแนวเดียวกันว่าต้องสวมแมส ทำความสะอาดมือบ่อยๆด้วนสบู่หรือเจลแอลกอฮอล ในส่วนการสอบถามเรื่องรายได้ประชาชนในชุมชนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ากระทบมาก บางครอบครัวที่มีค่าใช้จ่ายสูงก็จะลำบากมาหน่อยเพราะไม่มีที่จ้างงาน

-สรุป ข้าพเจ้าได้สอบถามปัญหาและข้อมูลโดยแบ่งเป็น 4 ข้อใหญ่ๆ 1.ข้อมูลการประกอบอาชีพ 2.ข้อมูลด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ 3.ข้อมูลด้านเศรษฐกิจภายในชุมชน และ4.ข้อมูลด้านผลกระทบจากโควิด19 โดยข้าพเจ้าคาดคิดว่าข้อมูลทั้ง4นี้จะครอบคลุมปัญหาอ่างครบครัน สามารถนำมาแก้ปัญหาในสถานการณืตรงหน้านี้ได้ดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตามหากข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือมีข้อขาดตกบกพร่องประการใด ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถครับ ขอบคุณครับ

อื่นๆ

เมนู