หลักสูตร: HS04 (01-02)  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ประจำเดือนมีนาคม

ข้าพเจ้านายอำพล ยศแก้วกอง บัณฑิตจบใหม่และทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านโคกสูง ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยเก็บข้อมูล 01 และ 02 เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลเพิ่มเพื่อทราบถึงข้อมูลหรือปัญหาต่างๆ และชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลต่างๆเพื่อนำไปใช้สรุปผล และแนะนำการป้องกันการแพระบาดของโควิดเพื่อป้องกันเบื้องต้นให้กับชาวบ้านและชุมชนสืบต่อไป

จากที่ได้ลงพื้นที่เพิ่มเติมทางผู้ปฏิบัติงานจะนำข้อมูลให้เกิดประโยชน์และเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานรัฐและทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อสรุปข้อมูลของตำบลผไทรินทร์

อื่นๆ

เมนู