หลักสูตร : HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฏาคม

ข้าพเจ้า นางสาวขนิษฐา สะเทียนรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงาน ตำบลผไทรินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ตลาดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์จักสาน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์)

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ในช่วงเวลาเช้า ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงาน ได้ทำการเข้าร่วมประชุมเรื่อง การส่งเสริมจักสาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ เป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ตะกร้าหวาย ให้โดดเด่นและการออกแบบดีไซน์ให้แตกต่างและทันยุคสมัยกว่าของเดิม โดยคุณอริสา เภสัชชา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมประจำตำบลผไทรินทร์ เป็นผู้ดูแลและติดตามการดำเนินงาน โดยอุปกรณ์และวัสดุในการใช้ทำนั้น จะต้องมีคุณภาพ และแข็งแรง ไม่แตกหักง่ายและมีรวดลายที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของตำบล ราคาต้องไม่สูงจนเกินไป

ข้าพเจ้าได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ขั้นตอนและวิธีการทำตะกร้าหวาย ขั้นตอนในการทำ 1.ออกแบบรูปทรง เช่น วงกลมหรือสี่เหลี่ยม 2.ทำฐานตาทรูปแบบที่คิดไว้ 3.ขึ้นรูปเป็นชั้นๆ 4.พับขอบบน 5.ตึงวงจับหรือมือจัง 6.ตกแต่งรวดลายให้เป็นเอกลักษณ์ของชมชุน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 1.หวายต้น2.หวายถัก 3.ไส้หวาย 4.กระดาน 5.ตะปูเข็ม 6.ค้อน 7.เหล็กปลายแหลม

     

นอกจากการอบรมจักสานและยังมีการอบรมเรื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด โควิด-19 ภายใต้ชื่อโครงการ ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์โควิด-19 ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด มีวิทยากร ชื่อ คุณฉัตรติญา จำปาทิพย์ พยาบาลวิชาชีพให้ความรู้ในด้านสุขภาพและการดูแลตนเองในช่วงการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 และวิธีการป้องกันต่างๆ บอกถึงสาเหตุในการแพร่เชื้อว่าเชื้อสามารถอยู่ในอากาศหรือตามสถานที่ต่างๆได้ประมาณกี่วัน และรณรงค์ให้ชาวบ้านไปฉีดวัคซีน เพื่อลดการรุนแรงของเชื้อที่จะเกิดขึ้นละสามารถป้องกันเชื้อได้ในระดับหนึ่งอีกด้วย

                                                                           

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ในช่วงเวลาบ่าย ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงาน ได้ทำการรวมตัวกันไปที่วัดศรีชวา เพื่อทำความสะอาด กวาดลานวัด เช็ดตามราวจับหรือ สถานที่คนมารวมตัวกันมากๆ เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโควิด-19 และทำให้วัดดูเป็นสถานที่ปลอดภัยจากโควิด

       

นอกจากนี้ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ประเภทนักศึกษาได้รับหน้าที่รณรงค์ การป้องกันโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดเป็นจำนวนมากและเป็นวงกว้างมากขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานจึงต้องแบ่งประเภทในการปฎิบัติงานกัน เพื่อเป็นไปตามมาตรการการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อกันโควิด-19 ซึ่งในวันนั้นมีการเดินรณรงค์ตามหมู่บ้านต่างๆ และทำความสะอาดในหมู่บ้านไปในตัวด้วย รณรงค์โดยการใช้การเว้นระยะห่าง ตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและรวมถึง อธิบายในการรับวัคซีนให้ชาวบ้านฟังไปในตัวด้วย ในตอนเดือนรณรงค์นี้ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และใช้เจลแอลกอฮอล์ฉีดล้างมือตลอด การเดินรณรงค์ ข้าพเจ้าได้ติดตามข่าวสารในเดือนนี้ผู้คนติดโควิด-19 จำนวนเป็นรายวันๆละ 9000 ขึ้นทุกวัน ข้าพเจ้าจึงต้องรณรงค์ ให้ชาวบ้านไปรับวัคซีนที่รัฐบาลจัดหามาให้เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองและคนรอบข้าง ทั้งหมดที่ ข้าพเจ้าได้ทำมานี้อาจจะช่วยชาวบ้านในตำบลผไทรินทร์ได้ไม่มากก็น้อย

  

จากการลงพื้นที่ปฎิบัติงาน เดือน กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมความรู้เรื่องตะกร้าหวาย และการป้องกันโควิด-19 จากวิทยากร ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างรายได้ให้มากขึ้นกว่าเดิมที่มีอยู่แล้วและเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม และทำให้สินค้าในชุมชนก้าวไกลระดับประเทศ แต่จะมีสะดุดบ้างเล็กน้อยเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานได้ทำอย่างเต็มที่แล้ว เพื่อช่วยพัฒนาตำบลผไทรินทร์ให้ก้าวหน้าก้าวไกลและมีชื่อเสียงในด้านจักสานและอื่นๆ ต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู