หลักสูตร : HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน 2564

ข้าพเจ้า นางสาวภัทรนันท์ ทองพา ผู้ปฏิบัติงานในตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ได้ลงพื้นที่ปฏิงานเก็บข้อมูลเพิ่มเติมร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงาน ณ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

   

       ในระหว่างเดือนเมษายน ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานเพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามเพิ่มเติม โดยการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 01,02 และ 06 บ้านโคกซาด หมู่ 1 บ้านโคกสูง หมู่ 5 และบ้านหนองหัวช้างพัฒนา หมู่ 14 ก่อนการลงพื้นที่ทางผู้ปฏิบัติงานได้ประสานงานให้ผู้นำแต่ละชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบว่าจะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง ระหว่างการเก็บข้อมูลข้าพเจ้าได้เห็นถึงวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนที่ไม่ค่อยแตกต่างกันมาก หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว แต่ละชุมชนยังมีอาชีพเสริมที่ต่างกัน บ้านโคกซาดทำการจักสานตะกร้า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำ จะสั่งมาจากต่างจังหวัด การสานตะกร้าต้องใช้ความละเอียดสูงมาก ทำตามลายที่ออกแบบหรือทำตามลายที่ลูกค้าอยากได้จนได้ลายตามที่ต้องการ กว่าจะได้ตะกร้าแต่ละใบต้องใช้เวลาทำประมาณ 3-4 วันหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับขนาดและความยากของลายที่ออกแบบ ทำส่งขายในตลาด ในงานโอท็อปอำเภอหรือจังหวัด บางครั้งก็มีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางมารับเพื่อไปขายต่อ บ้านโคกสูงมีการทอผ้า เช่น ผ้าไหม ผ้าขาวม้า ผ้าถุง ผ้าโสร่ง ซึ่งคนในชุมชนช่วยกันทำเองทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงไหม เส้นใยที่นำมาทอเป็นผ้าไหมได้มาจากใยห่อหุ้มดักแด้เรียกว่า รังไหม การสาวเส้นไหม นำไหมที่อบแห้งไปต้มในน้ำที่สะอาดรังไหมจะเริ่มพองตัวออก ใช้ปลายไม้เกี่ยวเส้นใยออกมารวมกันหลายๆเส้น การสาวต้องเริ่มต้นจากขุยรอบนอกและเส้นใยภายใน แล้วเอารังไหมที่มีเส้นภายในแยกไปสาวต่างหาก การมัดหมี่คือ การทำผ้าไหมให้เป็นลายและสีสันต่างๆตามแบบหรือลายที่ได้ออกแบบไว้ การย้อมสีไหมจะต้องนำไหมดิบมาฟอกเพื่อไม่ให้มีไขมันเกาะ โดยจะใช้ด่างจากขี้เถ้าไปฟอกไหม เรียกว่า การดองไหม จะทำให้เส้นไหมขาวนวลขึ้นแล้วจึงนำไปย้อม การแก้หมี่คือ การแก้เชือกฟางที่มัดหมี่แต่ละลำออกให้หมดหลังจากการย้อมในแต่ละครั้ง และขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะออกมาเป็นผ้าผืน คือการทอผ้าไหม นำไปทอจนเป็นผ้าไหมที่มีความสวยงาม มีลายที่สวยงาม จนได้รับรางวัลประดับประเทศ ชาวบ้านจะทำตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่ง เพื่อส่งไปขายที่อำเภอหรือจังหวัดใกล้เคียงและที่กรุงเทพมหานคร ส่วนบ้านหนองหัวช้างพัฒนา ทำเรื่องการเกษตร เกษตรอินทรีย์ การปลูกผัก เช่น ผักชี หัวหอม พริกและขึ้นฉ่าย สามารถปลูกขายได้ตลอดทั้งปี หนึ่งปีจะปลูกได้ 3-4 ครั้ง โดยจะสับเปลี่ยนแปรงปลูกไปเรื่อยๆ เพราะเป็นการรักษาสภาพดิน ส่วนใหญ่คนในชุมชนจะส่งไปขายที่ตลาด อำเภอใกล้เคียง มีพ่อค้าแม่ค้าคนกลางมารับไปขายด้วยเช่นกันและส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ โดยจะมีบริษัทมารับที่ตลาดอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ตามที่นัดกันไว้ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรอีกด้วย ในด้านความต้องการของประชาชนในการยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน การตลาด การเพิ่มช่องทางการขาย เช่น ออนไลน์ ต้องการให้หน่วยงานมาอบรมให้ความรู้เรื่องการตลาด การขายผลิตภัณฑ์ของชุมชน การทำผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น น่าสนใจและตรงตามความต้องการของตลาด หลังจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดกรอกลงระบบของหน่วยงาน

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ประชาชน ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมืออย่างดี การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 01,02 และ 06 ได้ข้อมูลครบตามจำนวนที่ตั้งเป้าหมายไว้ ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ คนในชุมชนมีอาชีพเสริม ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และได้ทราบถึงปัญหาในด้านต่างๆ สิ่งที่คนในชุมชนต้องการอยากให้แก้ไขพัฒนา อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นในทุกๆด้าน เพื่อให้ทุกคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้เป็นไปตามแบบแผนพัฒนาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ และข้าพเจ้ายังได้อบรมพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ด้านดิจิทัล 1.เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล 2.ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านภาษาอังกฤษ 1.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2.ง่าย สบายกับการอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ ด้านสังคม 1.จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในการทำงาน 2.การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพ 3.การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้านการเงิน 1.ห้องเรียนนักลงทุน 24 ชั่วโมง:มือใหม่หัดเล่นหุ้น เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ พัฒนาความรู้ในการทำงาน

   

   

   

   

อื่นๆ

เมนู