ข้าพเจ้า นางสาวภัทรนันท์ ทองพา ผู้ปฏิบัติงานในตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ได้ลงพื้นที่ปฏิงานเก็บข้อมูลเพิ่มเติมร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงาน ณ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

                                                                               

      ในระหว่างเดือนมีนาคม ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานเพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามเพิ่มเติม โดยการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 01,02 บ้านผไทรินทร์ หมู่ที่ 3 และ 02 บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 4 การลงพื้นที่ในครั้งนี้พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ ทำนา ทำไร่ทำสวน ปลูกผัก อาชีพเสริมหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตคือ รับจ้างตัดอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง ผู้สูงอายุมีงานทำ เช่น ปลูกต้นหอม ปลูกกระเทียม เพื่อส่งออกไปขายที่ตลาด อำเภอใกล้เคียงและมีพ่อค้า แม่ค้าคนกลางมารับไปขายด้วยเช่นกัน ทำให้ผู้สูงอายุมีงานทำมีรายได้เข้ามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่ 1.มีแต่ผู้สูงอายุอยู่บ้านซึ่งบางครั้งไม่สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนได้ เนื่องจากลูกเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่าย ดูแลทุกอย่างทั้งหมดในครัวเรือน 2.คนในชุมชนสวนใหญ่ไม่ค่อยอยู่บ้าน เนื่องจากไปรับจ้างตัดอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง 3.มีงานฌาปนกิจทุกครั้งที่ลงพื้นที่ ในส่วนของแบบสอบถามผลกระทบจากโควิด 02 มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดและทั่วถึง โดย อสม.จะรับผิดชอบดูแล 1 คนต่อ 10 ครัวเรือน มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด 19 รวมถึงวิธีการดูแลป้องกันตัวเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างน้อย 20 วินาที

               

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทางทีมผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ได้มีการประสานงานแจ้งผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในชุมชนรับทราบ ว่าจะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ชาวบ้านทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดี และได้ทราบถึงปัญหา สิ่งที่คนในชุมชนต้องการอยากให้แก้ไขพัฒนา อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นในทุกๆด้าน เพื่อให้ทุกคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้เป็นไปตามแบบแผนพัฒนาของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

       

อื่นๆ

เมนู