1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน เมษายน 2564

HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน เมษายน 2564

               หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน เมษายน 2564

               ดิฉันนางสาวปรียาภรณ์ ศิลารัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจพร้อมทั้งสอบถามเก็บข้อมูลเพิ่มเติมสืบเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา(มีนาคม)จากผู้ที่อาศัยอยู่ในตำบลผไทรินทร์ตามแนวทางของโครงการยกระดับเศรษฐกิจละสังคมแบบบูรณาการรายตำบล โดยดิฉันและทีมผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษาได้เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 02 ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และได้เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

              เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา จากที่ดิฉันและทีมผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษาได้ไปเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 02 และแบบฟอร์ม 06 ดังที่กล่าวข้างต้น ดิฉันพบว่าประชากรในตำบลผไทรินทร์ส่วนใหญ่ได้ทราบถึงการเกิดโรคระบาดโควิด-19 และรู้จักวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นพื้นฐาน อาทิเช่น การสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปในที่สาธารณะ การล้างมือบ่อยๆ รวมไปถึงการใช้เจลแอลกอฮอล์ในการล้างมือ ทั้งนี้ เมื่อมีการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ขึ้น ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างหนัก และเป็นอันตรายมากกว่าครั้งที่ผ่านมาเพราะในจังหวัดบุรีรัมย์พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ทำให้ประชากรหวาดกลัว จึงให้ความร่วมมือไม่มากนัก ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากต่อการเข้าไปลงพื้นที่สอบถามเก็บข้อมูล แต่อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่สอบถามมาได้พบว่าประชากรยังละเลยในการสวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้านทุกครั้ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นพื้นที่ในชุมชน ทั้งเรื่องของการเว้นระยะห่าง ยังพบว่ามีการชุมนุมกันอยู่

               สุดท้ายนี้ ดิฉันมีความเห็นว่า หากทางมหาวิทยาลัยได้เข้าไปช่วยเหลือและให้ความรู้เรื่องวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติมแก่ประชากรในชุมชน ความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดอุบัติใหม่(แบบฟอร์ม 06 )จะต้องลดลง และผลกระทบตามแบบฟอร์ม 02 ก็จะลดลงเช่นกัน ในส่วนของการอบรมทักษะตามหลักสูตร เดือนนี้ข้าพเจ้าได้อบรม 4 ทักษะ ได้แก่ 1)ด้านดิจิทัล 2)ด้านภาษาอังกฤษ 3)ด้านการเงิน และ 4)ด้านสังคม การอบรมในครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าพึงพอใจอย่างมาก เนื่องจากทำให้ได้ความรู้และเป็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

อื่นๆ

เมนู