หลักสูตร : HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน
      ข้าพเจ้านางสาวปรียาภรณ์ ศิลารัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ประชุมแบ่งหน้าที่เพื่อเตรียมการลงพื้นที่จัดกิจกรรม u2t สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 WEEK) ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ซึ่งมีมติลงพื้นที่เป็นวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 แต่เนื่องด้วยข้าพเจ้าต้องเข้ารับวัคซีนในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ที่สนามแข่งรถบุรีรัมย์เซอร์กิต ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถไปลงพื้นที่จัดกิจกรรมพร้อมกับทีมผู้ปฏิบัติงานได้ จึงได้รับมอบหมายให้ทำคลิปวิดีโอเชิญชวนมาฉีดวัคซีน ข้าพเจ้าได้จัดทำในหัวข้อเชิญชวนมาฉีดวัคซีนเป็นภาษาอีสาน พร้อมกับถ่ายภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีน รวมถึงบอกอาการก่อนและหลังฉีดว่าเป็นอย่างไร ซึ่งพบว่าหลังฉีดไม่มีอาการข้างเคียงใดๆมีเพียงอาการปวดแขนบริเวณที่ฉีดเล็กน้อย
ในส่วนของการทำงานได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ
1.ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์จะจัดกิจกรรมเชิงรุก โดยเน้นการเข้าไป รุก คลีน เคลียร์พื้นที่ในโรงเรียน วัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลผไทรินทร์ โดยการทำความสะอาดเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ในบริเวณพื้นที่ต่างๆทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์จะกำหนดมาตรการและเตรียมความพร้อมในการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย
2.การเตรียมความพร้อมในการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย โดยศึกษาคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุข สำรวจและกำหนดบริเวณพื้นที่ รวมถึงพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง โดยการวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่เข้าออกหมู่บ้านในตำบลผไทรินทร์อย่างเคร่งครัด

3.จัดหาและบริหารจัดการอุปกรณ์ให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น หน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ และอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 รวมไปถึงการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

      และนอกจากนี้ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ พร้อมทั้งอีก 10 ตำบล ได้เข้าร่วมกิจกรรมบุญสร้างสรรค์ ปลูกป่า-เสวนาชุมชน ที่โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์หนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 15:00 น. โดยในช่วงเช้า เป็นการฟังเสวนาชุมชนเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาทำความดีเป็นพุทธะบูชาด้วยการปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน ในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมให้ทุกคนร่วมกันปลูกป่า โดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 22 ไร่ แบ่งออกเป็นโซน ได้แก่ โซนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โซนคณะสงฆ์ โซนชาวบ้านแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งได้ปลูกในบริเวณด้านหลังของโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ในโครงการร่วมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

      อีกทั้ง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา 1 คนได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของหมู่ที่ 11 บ้านโคกงิ้ว ตำบลผไทรินทร์ ในส่วนของการเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม จะพบเพียงข้อมูลของอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น ส่วนแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก และผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิดนั้น ไม่พบในหมู่ 11 บ้านโคกงิ้ว และเนื่องด้วยการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้ จึงทำให้ประชากรในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการสอบถามข้อมูลไม่มากนัก

      แต่อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ในเดือนมิถุนายนนี้ ข้าพเจ้าได้เกิดความคุ้นชินในพื้นที่มากขึ้น ทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างเรียบง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะรอรับฟังคำสั่งจากอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อไป

อื่นๆ

เมนู