นางสาวกฤติยา เตียงจันทร์ ประเภท กพร. ตำบลไผทรินทร์  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการลงพื้นที่ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำปลายมาศ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

เนื่องจากในระยะเวลาในการจัดทำโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”  เร่งรัด เพราะมีการเริ่มขุดตามสัญญาจ้างใกล้หมดสัญญาและยังมีโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องมีการอบรมชาวบ้านเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 มีการดำเนินการในการขุดสระ โครงการโคก หนอง นา โมเดล จึงทำให้การทำงานเป็นไปในแนวทางการจัดทำเอกสารโครงงานมากกว่าการที่ออกพื้นที่ ในส่วนของการทำงานในเดือน กรกฎาคมที่ผ่าน ดิฉันได้รับหน้าที่ในการสนับสนุนช่วยในการจัดทำเอกสาร และ ตอบคำถามในการออนไลน์ เช่น การตอบข้อความเฟสบุ๊คของทางบ้านที่ส่งเข้ามาถามเกี่ยวกับโครงการ โคก หนอง นา โมเดล และยังมีคำถามจากชาวบ้านที่ส่งเข้ามาถามเรื่องอื่นๆ  เกี่ยวการการสมัครเข้ามาทำโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชน ในส่วนของการออกพื้นที่ ช่วงนี้มีสถานการณ้ืโควิดที่ไม่ดีนัก จึงไม่สามารถออกพื้นที่บ่อยๆได้ ที่สำนักงานจะมีการมอบหมายงานที่ทำทดแทนการออกพื้นที่แทน เช่น การช่วยเหลือด้านเอกสาร

ทั้งนี้ในการทำงานดิฉันตั้งงใจที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้และนำมาพัฒนาตนเองในการทำงานครั้งครั้งต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู