ข้าพเจ้านางสาวขนิษฐา  วังหิน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (HS04) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณ ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

          ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านหนองมะค่าใหม่และหมู่บ้านใกล้เคียง ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ได้เก็บข้อมูลแบบสอบถาม เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการให้ช่วยแก้ไขและพัฒนาชุมชน และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์และหาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน 

          ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เกี่ยวกับอาชีพและรายได้ของครัวเรือน ภาวะด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและภาวะด้านต่างๆในชุมชนโดยได้พูดคุยกับคนในพื้นที่และได้ให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์ม (01) และเก็บข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์ม (02) จากการสอบถาม พบว่า ชาวบ้านในชุมชน ส่วนใหญ่จะทำงานรับจ้างตัดอ้อย เนื่องจากไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเอง รายได้จากการทำนาช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ไม่ค่อยดีบางรายขาดทุน น้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร ข้าพเจ้าพบกลุ่มตัวอย่างการสร้างรายได้ทางการเกษตร คือ การทำโรงเรือนเพาะพันธุ์ต้นกล้าพริก และจัดจำหน่ายทั้งในพื้นที่ชุมชนและชุมชนใกล้เคียง มีการจ้างชาวบ้านในชุมชนมาช่วยเพาะพันธุ์ต้นกล้าพริก กลายเป็นรายได้เสริมให้แก่คนว่างงานในชุมชนบางกลุ่ม ต้นกล้าพริกเหล่านี้ถูกส่งขาย ให้แก่ ชาวสวนที่ทำสวนปลูกพริกเพื่อเก็บเกี่ยวและส่งตลาดสร้างรายได้แก่คนในครัวเรือน และเมื่อสอบถามถึงความเช้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 พบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงอาการเบื้องต้น ในช่วงแรกๆของการระบาด หลายคนเกิดความวิตกกังวลบ้าง คนในชุมชนบางกลุ่ม ได้รับผลกระทบโดยตรงคือ ตกงานและขาดรายได้ แต่ทุกคนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันตนเองเป็นอย่างดี 

          จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ทราบถึงปัญหาในชุมชนที่ควรเร่งพัฒนา คือในชุมชนไม่มีถังขยะ ไม่มีท่อระบายน้ำ และอีกปัญหาคือ ปัญหาความยากจน เจอผลกระทบจากโรคโควิด-19 ชาวบ้านหลายคนว่างงาน รายได้ไม่เพียงพอ ขาดเงินในการลงทุนทำเกษตรกรรม จึงอยากให้มีการจัดสรรที่ดินส่วนกลาง เพื่อแบ่งให้ครัวเรือนที่ประสบปัญหานี้ได้มีที่ทำกิน และอยากให้มีการแนะนำการสร้างอาชีพเสริมแก่คนในชุมชนเพื่อที่จะให้มีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานหัตถกรรมหรืองานทางด้านการเกษตรแบบผสมผสาน แนะนำการจัดสรรพื้นที่ท่องเที่ยวบริเวณบ่อน้ำในชุมชนให้เป็นที่น่าท่องเที่ยว จากการสำรวจข้อมูลชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและให้ความรู้แก่ข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

ภาพบรรยากาศและวิถีชีวิตของคนในชุมชน

 

วิดีโอแนะนำชุมชน ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู