หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประจำเดือนมีนาคม

ข้าพเจ้านางสาวขนิษฐา  วังหิน และทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในระหว่างเดือนมีนาคม  ในหมู่บ้านผไทรินทร์ และหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการในชุมชนที่สามารถช่วยแก้ไขและพัฒนาชุมชน หลังจากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์และหาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เกี่ยวกับอาชีพและรายได้ของครัวเรือน ภาวะด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและภาวะด้านต่างๆ ในชุมชนโดยได้พูดคุยกับคนในพื้นที่และได้สอบถามรายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์ม (01) และเก็บข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์ม (02) จากการสอบถามพบว่า ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่จะทำงานรับจ้างทั่วไป บางส่วนก็ว่างงาน แต่ก็มีชาวบ้านบางกลุ่มที่สร้างรายได้ จากหัตถกรรม ได้แก่ การทอเสื่อ ส่วนด้านเกษตรกรรม มีการสร้างรายได้จากการเลี้ยงจิ้งหรีดขาย มูลของจิ้งหรีดสามารถใช้เป็นปุ๋ยบำรุงพืชได้ดีอีกด้วย แต่ไม่ได้เลี้ยงเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่ และมีจัดจำหน่ายในพื้นที่ชุมชนบ้างบางส่วน ส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนมากกว่า ถือว่าเป็นการหารายได้เพิ่มในแต่ละเดือน และเมื่อสอบถามถึงความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 พบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงอาการเบื้องต้น ในช่วงแรกๆ ของการระบาด หลายคนเกิดความวิตกกังวลบ้าง คนในชุมชนบางกลุ่มได้รับผลกระทบโดยตรงคือ ตกงานและขาดรายได้ แต่ทุกคนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันตนเองเป็นอย่างดี ล้างมือด้วยสบู่เป็นประจำ เมื่อออกนอกพื้นที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อมีการพบปะกับผู้คนต่างพื้นที่

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ทราบถึงปัญหาในชุมชนที่ควรเร่งพัฒนา คือ ปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงานเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ขาดเงินในการลงทุนทำเกษตรกรรม และต้องการให้มีการแนะนำการสร้างอาชีพเสริมแก่คนในชุมชนเพื่อที่จะให้มีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานหัตถกรรมหรืองานทางด้านการเกษตรแบบผสมผสาน การสำรวจข้อมูลจากชาวบ้านในชุมชนครั้งนี้ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและให้ความรู้แก่ข้าพเจ้าได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ทีมผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลได้เพิ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

ภาพบรรยากาศและวิถีชีวิตของคนในชุมชน

วิดีโอแนะนำชุมชน ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู