หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน มิถุนายน

               ข้าพเจ้า นางสาวขนิษฐา วังหิน ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ดำเนินการจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 week) ซึ่งได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงาน ต.ผไทรินทร์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 แม้สถานการณ์โควิด-19 จะกลับมาระบาดในรอบที่ 3 แต่ ชาว U2T ยังคงเดินหน้าทำภารกิจ สู้ภัยโควิด ในชุมชน ช่วยให้พวกเขา สามารถประเมินสถานการณ์ โควิด-19 ได้ในทันที  โดยผ่านการทำงาน 2 กิจกรรม (เชิงรุก – เชิงรับมือ) รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน และ รวมพลังวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติลดการระบาดโควิด “ทีมตำบลผไทรินทร์” ได้อัดคลิป พูดเชิญชวนพี่น้องๆ ให้มาฉีดวัคซีน ด้วยความเป็นกันเอง ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นว่า เป็นวัคซีนที่สามารถเชื่อถือได้และใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ร่วมกัน เร่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในชุมชนบ้านเกิด
               กิจกรรมที่ 1 “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน โดย ขั้นตอนที่ 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด เป็นกิจกรรมการทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ทำให้สภาพแวดล้อมสะอาด ปลอดเชื้อ ทำให้ตำบลของเราน่าอยู่มากขึ้น โดยทีมตำบลไผทรินทร์ ได้เข้าไปทำความสะอาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผไทรินทร์ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ และวัดจินดารามบ้านไผทรินทร์ โดยเน้นไปบริเวณที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าไปใช้บริการหรือสัมผัสมากที่สุด ขั้นตอนที่ 2 สร้าง SAFE ZONE เขตปลอดภัยห่างไกลโควิด เป็นการเตรียมความพร้อม การใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย ศึกษาคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณะสุข สำรวจและกำหนดบริเวณพื้นที่ และพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง ออกแบบและเผยแพร่มาตรการการใช้สถานที่ร่วมกันอย่างปลอดภัย โดยทีมตำบลไผทรินทร์ได้เข้าไปสอบถามข้อมูลการปฏิบัติตนของคนในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงหรือมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด โดยประชาชนที่มีความเสี่ยงกลุ่มนี้ ได้มีการกักตัวในสถานที่กักตัวซึ่งทางผู้นำได้มีการจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการ และประชาชนกลุ่มนี้ได้ความรู้และคำแนะนำจากผู้นำหมู่บ้านและ อสม.ประจำหมู่บ้านในการดูแลตนเองเป็นอย่างดี และทางทีมตำบลผไทรินทร์มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ขั้นตอนที่ 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด-19 เป็นการจัดหาและบริหารจัดการอุปกรณ์ ให้พอและพร้อมใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย
เจลแอลกอฮอล์ ฉากกั้น และอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางทีมตำบลไผทรินทร์ได้มีการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองดังกล่าวไว้อย่างเพียงพอ และมีความรู้ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันเป็นอย่างดี
               กิจกรรมที่2 “รวมพลังวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด” U2T รวมพลังปกป้องชีวิต พิชิตภัยโควิด ด้วยวัคซีน ทีมตำบลไผทรินทร์ รวมพลังชาว U2T ร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดของเชื้อโควิด ด้วยการศึกษาหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติก่อนและหลังฉีดวัคซีน เร่งสำรวจคนในชุมชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัว เร่งสร้างความมั่นใจและอำนวยความสะดวกให้แก่คนกลุ่มนี้และ คนในชุมชนได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน

               เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-15.00 น. ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมรับชมการเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง “ปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผนดิน” ภายใต้โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ผ่านช่องทางออนไลน์ (YOUTUBE) ในเรื่องการเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง คือ หนองโสน หนองยายพิมพ์และหนองกง เนื้อหาสำคัญในการเสวนาคือเรื่อง แรงบันดาลใจของการปลูกต้นไม้และความสำคัญของการปลูกต้นไม้ โดยคุณพ่อ คำเดื่อง ภาษี ประทานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้ไว้ว่า “ต้นไม้สามารถบอกเวลาได้ สามารถลดโลกร้อน กรองอากาศ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้เกิดระบบนิเวศที่ดี เปรียบเสมือนปัจจัย 4 ของสิ่งมีชีวิตบนโลก” ฉนั้นแล้วการปลูกต้นไม้จึงเป็นเหมือนการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ส่วนกิจกรรมการปลูกป่า มีผู้คนมาร่วมใจกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างป่า บนเนื้อที่ประมาณ 22 ไร่ หลังโรงเรียนหนองยายพิมพ์ ชนิดของต้นไม้หลักๆที่ปลูกคือ ยางนา  ประดู่  พยุง กล้วย  ไผ่ และอีกหลายชนิด

               สรุปผลการปฏิบัติงาน ตำบลผไทรินทร์ ประจำเดือน มิถุนายน ในด้านการลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด  ทีมตำบลผไทรินทร์ได้จัดกิจกรรมเชิงรุก โดยเน้นการเข้าไปเคลียร์พื้นที่ การทำความสะอาดเพื่อป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ทีมตำบลจะกำหนดมาตรการ และการเตรียมความพร้อมการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย ให้ความรู้แก่ประชาชน สำรวจความต้องการ และจัดหาอุปกรณ์นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะควบคุมเชื้อไวรัสได้ และร่วมกันศึกษาข้อมูล หาความรู้ทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน พร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง แนวทางปฏิบัติก่อนและหลังฉีดวัคซีน ให้ชุมชนมีความรู้ในการตัดสินใจที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน รวมถึงทำการลงพื้นที่ สำรวจ คัดกรอง คนที่อยู่กลุ่มเสี่ยงในชุมชน หาแนวทางช่วยเหลือกับพี่น้องในชุมชน คลายข้อสังสัย ความวิตกกังวล อีกทั้งอำนวยความสะดวกให้พี่น้องชุมชนเข้ารับการฉีดวัคซีน ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบอย่างตั้งใจ เป็นผลให้กิจกรรมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ส่วนด้านการเข้าร่วมรับชมการเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง “ปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผนดิน” ภายใต้โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมมะวันวิสาขบูชา 2564 ทำให้เกิดแรงบันดาลใจของการปลูกต้นไม้และความสำคัญของการปลูกต้นไม้

ภาพรวมการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

วิดีโอการจัดกิจกรรม U2T COVID-19 WEEK ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน

 

อื่นๆ

เมนู