หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ข้าพเจ้า นางสาวขนิษฐา วังหิน ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ทีมผู้ปฏิบัติงานวางแผนและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงาน เนื่องด้วยในช่วงที่ผ่านมาเกิดการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ทำให้คนในพื้นที่ติดเชื้อเป็นจำนวนมากรวมทั้งผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์ ผู้ดูแลประจำตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินกิจกรรมการทำแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ จำนวน 800 ขวด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนตระหนักและให้ ความสำคัญกับการป้องกันตนเอง เจลล้างมือหรือสเปรย์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย กรมอนามัยจึงแนะนำการเลือกใช้และวิธีการการใช้แอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค บนผิวหนัง และมีข้อแนะนำ ดังนี้

 1. สำหรับประเทศไทย กำหนดให้แอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องมีส่วนผสมของ
  แอลกอฮอล์อย่างน้อยร้อยละ 70 โดยปริมาตร
 2. เลือกใช้เจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ที่มีฉลากติดไว้ชัดเจน ไม่หมดอายุ เมื่อเปิดใช้มีกลิ่น
  เฉพาะของแอลกอฮอล์
 3. ควรบีบเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ลงในฝ่ามือ แล้วลูบให้ทั่วฝ่ามือหลังมือและนิ้วมือ ทิ้งไว้ 20-30 วินาที
  จนแอลกอฮอล์ระเหยแห้ง
 4. เก็บรักษาเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ ไว้ในอุณหภูมิปกติ โดยปิดฝาภาชนะให้สนิท เพื่อป้องกัน
  แอลกอฮอล์ระเหย
 5. ไม่ควรใช้เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์บริเวณผิวบอบบางเช่น ใบหน้า รอบดวงตา บริเวณที่ผิวอักเสบหรือ
  มีบาดแผล เพราะจะทำให้เกิดการระคายเคือง และแสบร้อนบริเวณดังกล่าวได้

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-11.00 น. ข้าพเจ้าได้เป็นตัวแทนไปรับแอลกอฮอล์ล้างมือและและหน้ากากอนามัยจำนวน 20 กล่อง จากอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลผไทรินทร์ เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ต่อไป และเมื่อ เวลา 13.40-14.20 น. ทีมผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลผไทรินทร์ได้เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อรับฟัง เรื่องการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน U2T ในช่องทางแอพพลิเคชัน Microsoft Team เพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงานในครั้งถัดไป

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ข้าพเจ้าและตัวแทนผู้ปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อนำแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ โดยได้มุ่งเน้นไปแจกจ่ายในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กักตัวเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ (อ.บ.ต. ผไทรินทร์) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลผไทรินทร์ (อนามัยผไทรินทร์และอนามัยหนองมะค่า) โรงเรียนรวมมิตรวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง เพื่อให้ทางผู้นำแต่ละพื้นที่ได้นำไปแจกจ่ายต่ออย่างทั่วถึง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้าน พืชในท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น ของหมู่บ้านในตำบลผไทรินทร์ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในการลงพื้นที่ บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 8 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ลงเว็บไซต์ https://cbd.u2t.ac.th

จากการเข้าร่วมทำกิจกรรมข้าพเจ้าได้มองเห็นถึงความสามารถและความพยายามของทีมผู้ปฏิบัติงาน
ในการทำหน้าที่ในช่วงสถานะการโควิด-19 ในการแบ่งหน้าที่การทำงาน การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงนี้เกิดความยากลำบากและเข้าถึงชาวบ้านได้ยากขึ้นเนื่องจากทางผู้นำแต่ละหมู่บ้านเคร่งครัดในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเป็นอย่างมาก และอาจเกิดความเสี่ยงต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ทางทีมผู้ปฏิบัติงานก็ไม่ย่อท้อ พร้อมที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ส่วนในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะกร้าของชาวตำบลผไทรินทร์ ทางทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลผไทรินทร์ก็ยังมีการวางแผนและจัดการอบรมในแผนปฏิบัติงานต่อไป

ภาพรวมการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

วิดีโอการจัดกิจกรรม  ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม

 

 

อื่นๆ

เมนู