หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล
1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

          ข้าพเจ้า นางสาวขนิษฐา วังหิน ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ทีมผู้ปฏิบัติงานวางแผนและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงาน เนื่องด้วยในช่วงที่ผ่านมาเกิดการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ทำให้คนในพื้นที่ติดเชื้อเป็นจำนวนมากรวมทั้งผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ แอพพลิเคชั่น Google meet เรื่อง การวางแผนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเดือน ตุลาคม

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามผลด้านการจัดทำโครงตะกร้าจากไม่ไผ่ ณ บ้านโคกซาดหมู่ที่ 1 ตำบลผไทรินทร์ จากการที่ได้พูดคุยกับคุณตาสว่าง บึงจันทร์และคุณตาประเสริฐ สุทธิ ในเรื่องของการจัดทำโครงตะกร้าจากไม้ไผ่ ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้สอบถามเกี่ยวกับ บุคลากรที่จะดำเนินการ วัตถุดิบที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น บ้านสำโรง บ้านผไทรินทร์ วิธีการในการจัดทำ คุณตาสว่าง บึงจันทร์ ได้ทดลองดัดไม้ไผ่ให้โค้งงอ เพื่อดูผลกระทบก่อนการขึ้นรูปเป็นโครงตะกร้า แต่คาดว่าน่าจะเกิดปัญหาไม้ไผ่แตกและการเข้ารูปทรงที่น่าจะยาก ทางตัวแทนกลุ่มแจ้งว่าต้องการให้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับไม้ไผ่เข้ามาช่วยสนับสนุนด้านวิธีการและข้อควรระวังในการจัดทำโครงตะกร้า จากการสอบถามตัวแทนกลุ่มจักสานแจ้งว่าอยู่ในขั้นตอนรออุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการจัดทำ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. ข้าพเจ้าได้เดินทางไปเข้ารับวัคซีน เข็มที่ 2 ที่สถานให้บริการฉีดวัคซีนประจำอำเภอลำปลายมาศ เพื่อเป็นการป้องกันการติดต่อของไวรัสโควิด-19 และเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเอง เพื่อนร่วมงานและคนในชุมชนที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หรือเข้าไปใกล้ชิดเพื่อสอบถามข้อมูล

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมประชุมในระบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน google meet ในหัวข้อเรื่องการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชุนและกิจกรรมของ อว. เพื่ออธิบายแจกแจงและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานเพื่อเก็บข้อมูล หัวข้อที่ข้าพเจ้าได้รับ คือการเก็บข้อมูล แบบสอบถามเกี่ยวกับครอบครัวของกลุ่มลูกจ้างโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) โดยการดำเนินโครงการนี้ ทางผู้ให้ข้อมูลได้รับประโยชน์/การเปลี่ยนแปลงในระดับใด

จากการเข้าร่วมทำกิจกรรมข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทางด้านผลิตภัณฑ์จักสานตะกร้าเป็นไปด้วยความราบรื่น ประชาชนให้ความสนใจและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ได้มองเห็นถึงความสามารถและความพยายามของทีมผู้ปฏิบัติงาน ในการทำหน้าที่ในช่วงสถานะการโควิด-19 ในการแบ่งหน้าที่การทำงาน การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงนี้เกิดความยากลำบากและเข้าถึงชาวบ้านได้ยากขึ้นเนื่องจากทางผู้นำแต่ละหมู่บ้านเคร่งครัดในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเป็นอย่างมาก และอาจเกิดความเสี่ยงต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ทางทีมผู้ปฏิบัติงานก็ไม่ย่อท้อ พร้อมที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ภาพรวมการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

วิดีโอการจัดกิจกรรม  ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู