หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล
1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ข้าพเจ้า นางสาวขนิษฐา วังหิน ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ทีมผู้ปฏิบัติงานวางแผนและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงาน เนื่องด้วยในช่วงที่ผ่านมาเกิดการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ทำให้คนในพื้นที่ติดเชื้อเป็นจำนวนมากรวมทั้งผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาสินค้าขายออนไลน์ และ การเฝ้ากำกับติดตามการฉีดวัคซีน โดยมีวิทยากร คือ คุณปัณณทัต สระอุบล ซึ่งเป็นโค้ชสอนมาร์เกตติ้งออนไลน์ ได้กล่าวถึงการขยายตลาดในออนไลน์ การตลาดออนไลน์ (content marketing) คือกระบวนการทำการตลาดด้วยการสร้างเนื้อหาและเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย สามราถเข้าถึงผู้คนได้เป็นจำนวนมาก และให้ความหมายของการตลาด คือกระบวนการจัดการสินค้าและบริการต่างๆ ความสำคัญของการตลาดคือต้องมีสินค้าและบริการใหม่เกิดขึ้นมีอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น -12.00 น.ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้าร่วมการเสวนาจตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Quadruple Helix) โดยศูนย์ประสานงานชุมชนสัมพันธ์ HUSOC คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเสวนาออนไลน์ ใน ผ่านระบบ ZOOMโดยมี รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการเสวนา และ อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ รองคณะบดีฝ่ายพันธกิจชุมชนสัมพันธ์และภูมิทัศน์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา โดยมีวิทยากรผู้ร่วมเสวนา 5 ท่าน ซึ่งสรุปเนื้อหาในการเสวนาได้ดังนี้ แต่ละท่านได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนชุมชน ความสามัคคีของคนในชุมชน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ทั้งในด้านความเป็นอยู่ ด้านอาหารการกิน และด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ของคนในชุมชน การทำความเข้าใจกับผู้คนที่อยู่ในชุมชน ทำให้เป็นชุมชนสามัคคี เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนา และให้ความหมายของจตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Quadruple Helix) การทำงานกับชุมชนถ้าไม่มีการประสานกับชุมชนงานก็อาจจะไม่ราบรื่นหรือเดินหน้าต่อไปได้  การปรับบริบทของมหาวิทยาลัย การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย สร้างและพัฒนาผลในศตวรรษที่ 21 สร้างองค์ความรู้ เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ โดยการร่วมมือกันทำงานในหลายๆภาคส่วน

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านโคกงิ้ว หมู่บ้านสีชวา และหมู่บ้านโคกซาด เพื่อเก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติมโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ทาการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรในท้องถิ่น พืชประจำท้องถิ่นสัตว์ประจำท้องถิ่น และได้ติดตามเรื่องการสานตะกร้าหวายของคุณแม่มณไพร ทองแป้น ณ บ้านโคกซาด หมู่ที่ 1 เพื่อเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

จากการเข้าร่วมทำกิจกรรมข้าพเจ้าได้ เรียนรู้ถึงการทำการตลาดออนไลน์มากขึ้น เข้าใจถึงกลยุทธ์ทางการตลาดและการได้เข้าร่วมการเสวนาจตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Quadruple Helix) ได้ทราบถึงแนวคิดในการขับเคลื่อนประเทศ โลกในทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้ว ถ้าเรายังคิดอะไรในแบบเดิมเราจะตามไม่ทัน เราต้องเรียนรู้และปรับตัวใหม่ให้ทันโลก ทันเหตุการณ์และจากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทางด้านผลิตภัณฑ์จักสานตะกร้าเป็นไปด้วยความราบรื่น ประชาชนให้ความสนใจและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ภาพรวมการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

วิดีโอการจัดกิจกรรม  ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

 

อื่นๆ

เมนู