1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ
  4. หลักสูตร : HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ 1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตาบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจาเดือน สิงหาคม 2564

หลักสูตร : HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ 1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตาบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจาเดือน สิงหาคม 2564

 

หลักสูตร : HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ 1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตาบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ข้าพเจ้า นางสาวจุรีพร วิเศษศรี ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ลงพื้นที่                ณ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินกิจกรรมแจกเจลล์แอลกอฮอล์ให้กับสถานที่รับบริการการต่างๆในเขตตำบลผไทรินทร์ อำเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโควิดวิด-19ทางอาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมทีมผู้ปฎิบัติงานได้มองเห็นถึงการช่วยเหลือแบ่งปั่นในด้านอุปกรณ์การป้องการจึงได้จัดทำเจลล์แอลกอฮอล์ จำนวน800ขวด และหน้ากาอนามัยจำนวน 20 กล่อง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ได้เข้ารับฟังการแนะนาวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงานในครั้งถัดไป ผ่านทางแอพพลิเคชัน Microsoft Team เวลา 13:40-14:20 น. ซึ่งเป็นตำบลในความดูแลของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติงาน โดยมีอาจารย์ ดร. ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร เป็นอาจารย์ผู้ดูแลเรื่องการเขียนรายงานการปฏิบัติงานของส่วนกลาง ได้ชี้แจงรายละเอียดการประชุมดังต่อไปนี้
1. การลงชื่อเข้า-ออกงาน โดยแบ่งเป็นประเภทนักศึกษาให้ลงชื่อเข้า-ออกงานเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ส่วนประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และ กพร. ให้ลงเวลาเข้า-ออกงานทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากผู้ปฎิบัติงานขาดการลงเวลาเข้า-ออกปฏิบัติงาน และยังไม่ได้ส่งใบลาได้ดาเนินการตรวจสอบการลงเวลาเข้าออกงานตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 64 และหากเกิน 3 ครั้งต่อเดือนจะถือว่าขาดงานและถูกหักค่าจ้างตามสัญญาเป็นรายวันและการลาแต่ล่ะครั้งจะต้องลงเหตุผลการลาด้วยทุกครั้ง
2. ในการส่งรายงานการปฏิบัติงานทุกครั้งจะต้องแนบรูปการลงชื่อเข้า-ออกงานด้วยทุกครั้งและ ผู้ปฏิบัติงานต้องบันทึกหน้าจอของ วีดีโอตำบลที่ตนเองรับผิดชอบพร้อมมีคำอธิบายด้านล่างวีดีโอตามที่ส่วนกลางกาหนดโดยต้องมีลิงค์ของโครงการ ลิงค์ของมหาวิทยาลัย และลิงค์ของคณะ พร้อมด้วยบันทึกหน้าจอของบทความผู้ปฏิบัติงานที่เผยแพร่ลงเว็บไซต์ให้ตรงกับลิงค์บทความของตนเอง
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานได้นาเจลล์แอลกอฮอล์จำนวน 800ขวด พร้อม หน้ากากอนามัยจำนวน 20 กล่องไปแจกจ่ายตามสถานที่กักตัวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ดังนี้
1.สถานที่กักตัวองค์การบริหารส่วนตำบลไผทรินทร์ 2.โรงพยาบาลสนามโรงเรียนรวมมิตรวิทยา 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผไทรินทร์ 4.สถานที่กักตัวโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
5.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะค่า ซึ่งโรงพยาบาลสนามโรงเรียนรวมมิตรวิทยาได้เปิดรับให้ผู้ป่วยที่ติดโควิด-19 เข้ามารักษาตัวและจะมีทีมนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและกานัน,ผู้ใหญ่บ้านอสม ค่อยช่วยเหลือและประสานงานให้มีการจัดเวรยามเฝ้าความปลอดภัยอยู่ตลอดทุกวัน

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานได้ลงพื้นที่ ณ หมู่ที่1 บ้านโคกซาด ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามข้อมูลเพิ่มเติมในด้านการจักสานตะกร้าหวายเทียมโดยได้ไปสอบถามข้อมูลกับคุณตา สว่าง บึงจันทร์ และคุณแม่ลออ บึงจันทร์ คุณตาสว่างได้ให้ข้อมูลว่าจะทดลองทำโครงตะกร้าจากไม้ไผ่ อุปกรณ์ในการจัดทำโครงตะกร้าก็จะมีดังนี้ 1.มีดตอก 2.ปืนยิงตะปุ 3.เลื่อย 4.แม็กใหญ่ 5.แก๊สเป่าลม 6.สว่าน 7.ค้อน และอุปกรณ์อื่นๆ ในช่วงระหว่างการรออุปกรณ์คุณตาสว่างได้ทำไซดักปลาไว้ขายซึ่งเป็นการหารายได้เพิ่มและคุณแม่ละออได้ทอผ้าไหมซึ่งลายที่ทอจะเป็นลายเรือลามาศซึ่งเป็นลายที่ทางกรมพัฒนาสังคมเป็นผู้ออกแบบลายมาให้เพื่อให้เป็นจุดเด่นของลำมาศและสามารถนำไปขายเป็นสินค้าOTOPได้ด้วย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานได้ลงพื้นที่ ณ หมู่ที่6 บ้านโคกสว่าง เพื่อเก็บข้อมูลด้าน สัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น อาหารในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น แหล่งน้าในท้องถิ่น ซึ่งได้ไปสอบถามข้อมจาก นางสายยน ชัยภูมิ อายุ56 ปี พิการแขนขามาแต่กาเนิด โดยนางสายยนได้เลี้ยงจิ้งหรีดตั้งแต่ พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 8 ปี นางสายยนได้ทำคอกเลี้ยงจิ้งหรีดและชื้อพันธุ์จิ้งหรีดมาจาก คุณทองย้อย ซึ่งการเลี้ยงจิ้งหรีดปัญหาที่พบคือ จิ้งหรีดจะตายตอนลอกคาม,มดแมลงจิ้งจกกัดกินทาให้จิ้งหรีดตายการเลี้ยงจิ้งหรีดต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่ทาความสะอาดคอกทุกวัน การให้อาหารถ้าช่วงตัวเล็กจะให้อาหาร 2 เวลา เช้าเย็น ถ้าตัวเริ่มโตขึ้นจะให้อาหาร 3 เวลา เช้าเที่ยงเย็น จิ้งหรีดจะกินหาอาหารใบพืชเป็นต้น และการขายจิ้งหรีดจะขาย กิโลละ120 บาท ครึ่งโล 60 ขายตามหมู่บ้านแต่ช่วงนี้จะขายยากหน่อยเพราะผลกระทบจากโรคระบาดของโควิด-19

สรุปผลการลงพื้นที่ ตำบลผไทรินทร์ ประจำเดือน สิงหาคม
1.ได้เข้ารับฟังการแนะนาวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจาเดือนผ่านทางแอพพลิเคชัน Microsoft Team และการลงชื่อเข้า-ออกงาน
2.กิจกรรมแจกเจลล์แอลกอฮอล์ให้กับสถานที่รับบริการการต่างๆในเขตเขตตำบลผไทรินทร์ อำเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโควิดวิด-19
3.เก็บข้อมูลด้าน สัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น อาหารในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น

อื่นๆ

เมนู