HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนตุลาคม ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม2564

ข้าพเจ้า นางสาว จุรีพร วิเศษศรี  ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชนรับผิดชอบการดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์           อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในหัวข้อเรื่องการจัดทำโครงตะกร้าจากไม้ไผ่ และการออกแบบลวดลายการสานตะกร้าหวายเทียม

 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการจัดทำโครงตะกร้าจากไม้ไผ่ ณ หมู่1 บ้านโคกซาด ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์โดยได้สอบถามข้อมูลจากคุณตาสว่าง บึงจันทร์ และคุณตาประเสริฐ สุทธิ ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักสานของตำบลผไทรินทร์ จากการที่ได้พูดคุยสอบถามด้านการดำเนินงานในเรื่องของการจัดทำโครงตะกร้าจากไม้ไผ่ ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้สอบถามเกี่ยวกับ (1)บุคลากรที่จะดำเนินการเบื้องต้นมีอยู่ประมาณ 5-6ท่าน (2)วัตถุดิบ จะใช้ไม้ไผ่ที่ปลูกไว้ในสวน และไม้ไผ่ที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น บ้านสำโรง บ้านผไทรินทร์ (3)วิธีการในการจัดทำ ได้มีการทดลองดัดไม้ไผ่ให้โค้งงอ เพื่อดูผลกระทบเมื่อมีการขึ้นรูปเป็นโครงตะกร้า แต่คาดว่าน่าจะเกิดปัญหาไม้ไผ่แตกและการเข้ารูปทรงที่น่าจะยาก  (4)ทางตัวแทนกลุ่มแจ้งว่าต้องการให้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับไม้ไผ่เข้ามาช่วยสนับสนุนด้านวิธีการและข้อควรระวังในการจัดทำเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงตะกร้าหวาย

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินนด้านการติดตามผลการออกแบบลวดลายตะกร้าหวายเทียม ณหมู่ที่ 16 บ้านโคกงิ้วใหม่ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สอบถามคุณป้าทองนาค ชนะนาน เรื่องการออกแบบลวดลายและวิธีการผสมผสานโดยคุณป้าทองนาคศึกษาข้อมูลจากสื่อออนไลน์ เช่น goolgle , เพจการขายตะกร้า เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลายใหม่ๆที่ทันสมัยและตรงตามกลุ่มลูกค้าต้องการซึ่งโครงตะกร้าจะมีหลากหฟลาบรูปแบบ เช่น ทรงเหลี่ยม, ทรงกลม ทรงวงรีและมี3ขนาดดังนี้ ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง ,ขนาดใหญ่ ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันออกไป

เมื่อวันที่8 ตุลาคม 2564  เวลา14.ข้าพเจ้าพร้อมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่องกิจกรรมของ อว. เพื่อแจกแจงและมอบหมายงานจากอาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมทั้งแบ่งหัวข้อในการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบมายดังนี้  กลุ่มเป้าหมายที่ 1            (ประธานวิสาหกิจ / ผู้นำชุมชน / เกษตรกร) กลุ่มเป้าหมายที่ 2 (นักศึกษา/ บัณฑิต / ประชาชน )  กลุ่มเป้าหมายที่ 3 (ครอบครัวของกลุ่มลูกจ้างโครงการ) กลุ่มเป้าหมายที่ 4 (ชุมชน/วัด/แหล่งการเกษตร/ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ) กลุ่มเป้าหมายที่ 5 (ชุมชน/วัด/แหล่งการเกษตร/ร้านค้าที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ) กลุ่มเป้าหมายที่ 8 (เจ้าหน้าที่ อบต ประจำตำบล *ผู้ที่ได้รับมอบหมายประจำตำบล) กลุ่มเป้าหมายที่ 9 (หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ เช่น โรงพยาบาล) กลุ่มเป้าหมายที่ 10 (ตัวแทน อปท มีส่วนร่วมดำเนินโครงการ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต เทศบาลตำบล) กลุ่มเป้าหมายที่  11 (บริษัท ห้างร้าน หรือกิจการในพื้นที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่นร้านค้าขายวัสดุก่อสร้าง หจก.)

สรุปผลการลงพื้นที่ ตำบลผไทรินทร์ ประจำเดือน ตุลาคม

1.ติดตามผลการจัดทำโครงตะกร้าจากไม้ไผ่

2.ติดตามความคืบหน้าการดำเนินด้านการติดตามผลการออกแบบลวดลายตะกร้าหวายเทียม

3.การลงพื้นที่เก็บ แบบสอบถาม U2T-SROI ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 11 กลุ่มเป้าหมายในเขต ต.ผไทรินทร์

อื่นๆ

เมนู