หลักสูตร : HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม

ข้าพเจ้านางสาวขนิษฐา สะเทียนรัมย์ ผู้ปฎิบัติงานประเภทนักศึกษาจบใหม่ ตำบล ผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงเดือน สิงหาคม 2564 มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 กระจายไปทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัด และ จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่าวันละ 20000 คนต่อวัน ในส่วนของตำบล ผไทรินทร์ที่ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานดูแลอยู่นี้ ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานได้หารือกันว่าจะต้องเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ในตอนนี้ เพื่อให้การปฎิบัติเป็นไปตามจุดประสงค์ที่วางแผนไว้

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมานี้ ข้าพเจ้าและคณาจารย์พร้อมทั้งทีมผู้ปฎิบัติงาน ได้จัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ รวมกันจำนวน 800ขวด โดยมีการปฎิบัติตามรูปแบบมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ ทำเจลแอลกอฮอล์ มีการเว้นระยะห่างกัน และสวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือยาง ตลอดเวลาที่จัดทำ เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองและคนรอบข้าง ในการเตรียมอุปกรณ์นี้เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในตำบล ผไทรินทร์ ทั้งหมด19หมู่บ้านจุดประสงค์ เพื่อให้หมู่บ้านที่ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19

นที่ 24 กรกฎาคม 2564 ณ เวลา 13.40 -14.20 น. ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานได้เข้าร่วมประชุมผ่านแอพพลีเคชั่น Microsoft team โดย อาจารย์ ดร.ชาติวุฒิธนา จิรันธร อาจารย์ผู้ดูแลเรื่องรายงานการปฎิบัติงานส่วนกลาง ได้นัดประชุมไว้ นัดประชุมเรื่องวิธีการเขียนรายงาน การปฎิบัติงานประจำเดือนและเดือนถัดไป ในการประชุมนี้เพื่อให้เขียนบทความหรือการใช้แอพพลิเคชั่นไปในทิศทางเดียวกัน ในครั้งต่อไป ในวันที่ประชุมใช้เวลาประมาณ40นาที อาจารย์ ดร.ชาติวุฒิธนา จิรันธร ได้สอนการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่นสอนการตั้งชื่อลิงค์แบบถาวรสำหรับบทความ และการคัดลอกลิงค์ต่างๆ อีกหลายแบบ ทั้งนี้ยังสอนและให้คำแนะนำในการลงชื่อเข้า – ออกงานทุกวัน เพื่อให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน หากมีผู้ปฎิบัติงานคนไหนไม่ได้ลงเวลา เข้า – ออกงาน จะถูกหักเงินค่าตอบแทนตามอัตรา ของแต่ละประเภท และหากผู้ปฎิบัติงานป่วยหรือลืมลงเวลาในครั้งนั้น ก็ต้อง ทำใบลาส่งก่อนวันที่ 20 ของทุกเดือน ถ้าส่งช้ากว่านั้นก็ถือว่าขาดงานไปโดยบรรยาย และจะถูกหักค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างงาน เป็นรายวัน ตามที่เราไม่ได้ลง เวลางานเข้า – ออกงาน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมานี้ เนื่องจากการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 เป็นวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ ทีมผู้ปฎิบัติงาน ตำบลผไทรินทร์ ได้มอบหมายให้ตัวแทนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงของตำบลผไทรินทร์ นำเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 800 ขวด และหน้ากากอนามัย  นำไปแจกจ่ายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และแบ่งส่วนหนึ่ง ไปให้ศูนย์กักตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 และมอบให้ผู้นำชุมชน ทั้งหมด 19 ชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่าย ให้กับชุมชนของตัวเอง ให้ได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ที่ผู้ปฎิบัติงานไม่ไปทั้งหมด เพื่อลดการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก และลดอัตราเสี่ยงที่จะเกิดโรคโควิด-19

สรุปซึ่งในการลงพื้นเดือนที่ผ่านมานี้ อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานบ้าง สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ระบาดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ของโรคโควิด-19 ส่งผลให้การลงพื้นที่ยากลำบาก ทีมผู้ปฎิบัติการจึงลงความเห็นว่าให้ใช้แอพพลิเคชั่น ประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงานครั้งถัดไป เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ อาจจะมีคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานได้ทำอย่างเต็มที่แล้ว ขอขอบคุณคณาจารย์ ที่ให้คำปรึกษาตลอดเวลา ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฎิบัติงานจะพยายามพัฒนาตำบล ผไทรินทร์ ให้มีชื่อเสียงต่อไป

HS04 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลามาศ จัดกิจกรรมแจกเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดศูนย์กักตัว และดูงานจักสาร (ส.ค.64) – YouTube

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู