ข้าพเจ้า นายนนทัช ทับชม  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

การปฎิบัติงานประจำเดือนมีนาคมของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ลงพื้นที่ ตำบลสามแสง อำเถอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ์ประโยชน์ของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และรับสมัครผู้สนใจที่จะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยภายใน 1 สัปดาห์ข้าพเจ้าได้รับมอบให้ให้ลงพื้นที่ดังกล่าวในทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี

เมื่อรับสมัครผู้ประกันตนตามหมู่บ้าน ลำดับต่อไปจะเป็นการกรอกข้อมูลของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ลงในระบบสาระสนเทศของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

อีกทั้ง ข้าพเจ้ายังปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น สำเนาเอกสารการประชุมการประชุมนายจ้าง ถ่ายภาพบรรยากาศการประชุม และรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุมนายจ้างประจำปี 2564

จากการทำงานที่ผ่านมาเข้าสู่เดือนที่ 2 ในการปฏิบัติงาน ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับประกันสังคมมากยิ่งขึ้น มีทักษะการทำงานมากยิ่งขึ้น ขอบพระคุณไปยังพี่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่แนะนำแนวทางการทำงานเป็นอย่างดี ขอบพระคุณไปยังผู้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเรียนรู้การทำงานที่ประกันสังคม

 

อื่นๆ

เมนู