ข้าพเจ้า นายนนทัช ทับชม  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

การปฎิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคมของข้าพเจ้า

1. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ลงพื้นที่ อำเภอพุทไธสง อำเภอแคนดง และอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ์ประโยชน์ของการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รับสมัครผู้สนใจที่จะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และกรอกข้อมูลของผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ลงในแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ของประกันสังคมจังหวัด

2. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ถึงการขอรับสิทธิประโยชน์ของการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

3.  สร้างแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

4. ทำหนังสือส่งไปยังผู้ประกันตน เช่น หนังสือใบแจ้งเงินสมทบการตรวจบัญชีประจำปี หนังสือขอความร่วมมือทำธุรกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e – Service) และสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโคสิด 2019

 

5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เช่น ติดต่อผู้ประกันตนมาตรา 33 เพื่อขอความร่วมมือทำธรุกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต (e – Service) และสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโคสิด 2019  จัดเตรียมสถานที่าำหรับการขึ้นทะเบียนว่างงาน และปริ้นหนังสือรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบบัญชีค่าจ้างรอบบัญชี 2563

จากการทำงานที่ผ่านมาเข้าสู่เดือนที่ 4 ในการปฏิบัติงาน ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับประกันสังคมมากยิ่งขึ้น มีทักษะการทำงานมากยิ่งขึ้น ขอบพระคุณไปยังพี่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่แนะนำแนวทางการทำงานเป็นอย่างดี ขอบพระคุณไปยังผู้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเรียนรู้การทำงานที่ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู