นางสาวนัยนา หอกระโทก 
หลักสูตร : HS04 โครงการยกระดับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างพระแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม
      จากการเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 และ 02 ที่ผ่านมา ในเดือนมีนาคมได้เพิ่มการสำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์ม 06 การสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ พบว่าประชาชนส่วนมากดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้น มีการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกไปพื้นที่เสี่ยง ล้างมือกินร้อนช้อนกลาง มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยร่วมกันดูแลเอาใจใส่ตนเองและคนในครัวเรือนมากยิ่งขึ้น หลังจากเกิดโรค โควิด-19 แพร่ระบาด ประชาชนเริ่มไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน หรือแก้วน้ำ
        ปัญหาที่พบหลังจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มประชาชนมีเจลแอลกอฮอล์ไม่เพียงพอต่อการใช้ การจำหน่ายหน้ากากอนามัยในชุมชนเกินราคา 
       ปัญหาการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพบว่าประชาชนส่วนมากไม่ค่อยอยู่บ้านจึงเป็นปัญหาทำให้การเก็บข้อมูลดำเนินการไปอย่างล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบของการคีย์ข้อมูลลงระบบ 
       ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม รู้จักการวางตัวเข้าหาชาวบ้าน และที่สำคัญได้ทราบปัญหาของชุมชน ทำให้ข้าพเจ้าได้คิดที่จะพัฒนาและอยากเข้ามาช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อให้ส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการและรอรับคำสั่งจากส่วนกลางเพื่อเข้าพัฒนาตามโครงการอย่างเต็มที่
ภาพประกอบ

อื่นๆ

เมนู