หลักสูตร : HS04โครงการยกระดับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564  

ข้าพเจ้านางสาวนัยนา หอกระโทก ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ประจำตำบลผไทรินทร์

อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ google meet เพื่อปรึกษาการลงพื้นที่จัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 WEEK) และสรุปแบ่งหน้าที่เพื่อเตรียมการลงพื้นที่ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการรีวิวการฉีดวัคซีนและตัดต่อคลิปวิดีโอประจำเดือนมิถุนายน ข้าพเจ้าเข้ารับการฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564  ข้าพเจ้าเข้ารับวัคซีนที่ สนามช้างบุรีรัมย์ และได้เก็บภาพบรรยากาศอัดคลิปวิดีโอรีวิวการฉีดวัคซีนก่อนและหลัง อาการหลังฉีดพบว่าไม่มีอาการข้างเคียงใดๆมีเพียงอาการปวดเบาๆบริเวณที่ฉีดเล็กน้อย ข้อมูลที่ได้มาข้าพเจ้านำมาส่งต่อให้ทีมผู้ปฏิบัติเพื่อนำมาทำกิจกรรม (U2T COVID-19 WEEK) รณรงค์เชิญชวนให้พี่น้องตำบลผไทรินทร์เข้ารับวัคซีนและสร้างความเชื่อมั่นให้ชาวบ้านว่าวัคซีนปลอดภัยและเป็นวัคซีนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกเพื่อการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและประเทศ ในส่วนของการทำงานเป็นทีมแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 ทีมตำบลผไทรินทร์จะจัดกิจกรรมเชิงรุก โดยเน้นการเข้าไปเคลียพื้นที่ในโรงเรียน วัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลผไทรินทร์ โดยการทำความสะอาดเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่างๆ ทีมตำบลผไทรินทร์จะกำหนดมาตรการและเตรียมความพร้อมการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย

ส่วนที่ 2 การเตรียมความพร้อมการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย โดยศึกษาคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุข สำรวจและกำหนดบริเวณพื้นที่ และพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง โดยการวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ ให้กับผู้ที่เข้า-ออก หมู่บ้านในตำบลไผทรินทร์อย่างเคร่งครัด

 ส่วนที่ 3 จัดหาและบริหารจัดการอุปกรณ์ให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ และอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนของหมู่บ้านผไทรินทร์พัฒนา โดยข้อมูลที่ดำเนินการสำรวจ เช่น พืชในท้องถิ่น  สัตว์ในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจในท้องถิ่น ซึ่งในระหว่างการลงพื้นที่ข้าพเจ้าสังเกตได้ว่าชาวบ้านไม่ค่อยให้ความร่วมมือเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด

โควิด 19 ชาวบ้านอาจเกรงว่าข้าพเจ้ามาจากต่างพื้นที่ซึ่งทำให้การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลอาจได้ข้อมูลไม่ครบตามที่อาจารย์ประจำหลักสูตรมอบหมายให้แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากโรคระบาดโควิด 19 เบาบางลงข้าพเจ้าจะทำการลงพื้นที่อย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่อาจารย์ประจำหลักสูตรมอบหมายให้

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลประผไทรินทร์พร้อมทั้งอีก 10 ตำบลได้เข้าร่วมกิจกรรมบุญสร้างสรรค์ ปลูกป่าเสวนาชุมชน ที่โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 15.00 โดยในช่วงเช้าเป็นการฟังเสวนาชุมชนเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาทำความดีเป็นพุทธบูชาด้วยการปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน ช่วงบ่ายร่วมกันปลูกป่าโดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 22 ไร่บริเวณด้านหลังของโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ในโครงการร่วมใจปลูก ต้นไม้ปลูกธรรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด -19 ระหว่างวันที่ 23 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ เข้ารับวัคซีนและรณรงค์เชิญชวนการฉีดวัคซีนแก่ชุมชนและทำการลงพื้นที่ หมู่ที่ 19 บ้านไผทรินทร์พัฒนา ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าพืชในท้องถิ่นจะเป็นพืชไม้ยืนต้น,ไม้ผล,ไม้ดอกและไม้ประดับในส่วนมาก นอกจากนี้ยังมีสมุนไพรยารักษาโรค,พืชผักสวนครัวและแหล่งน้ำ ร้านอาหารในชุมชนส่วนมากพบว่าจะเป็นร้านของชำประกอบกับการขายอาหาร เช่นก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่งและส้มตำควบคู่กันไป

โครงการร่วมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว”ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ข้าพเจ้าได้พบกับเพื่อนทีมงาน U2T ต่างตำบลได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานและได้ร่วมปลูกต้นไม้กับทีมผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้าน

บ้านหนองยายพิมพ์ ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเดือนนี้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงปัญหาของชุมชนและได้เป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์การเข้ารับฉีดวัคซีนเพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ การวางตัวเข้าหาชาวบ้าน การพูดคุยกับเพื่อนต่างตำบลเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและที่สำคัญข้าพเจ้าได้เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกป่า 22 ไร่ ทั้งนี้เมื่อโรคระบาดโควิด-19 เบาบางลงข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และทำการลงพื้นที่เพื่อติดตามเครื่องจักสานชุมชนและสำรวจข้อมูลสืบไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู